dijous, 27 d’agost de 2020

Alguns destacats sobre "la llebre enlluernada" (de Ferran Ruiz)

 Després d'una lectura atenta de l'article "La llebre enlluernada" https://notesdopinio.cat/2020/08/23/la-llebre-enlluernada/ a Notes d'Opinió d'En Ferran Ruiz Tarragó, i amb la intenció de difondre algunes de les seves aportacions, destaco els següents paràgrafs:

...és possible que iniciar el curs presencialment sigui una mesura inadequada o contraproduent des del punt de vista de la salut pública. La socialització de l’escola és necessària però la salut és decisiva. No trobo gaire sentit a prioritzar la socialització si el preu a pagar és malaltia i patiment.

...a hores d’ara, s’accepta que la transmissió aèria del virus és un fet... Tal com assenyala un article publicat al diari El País, cito textualment, “per evitar la transmissió basada en aerosols prendre mesures com la distància física d’1,8 metres no seria útil en un espai interior i proporciona una falsa sensació de seguretat, provocant l’exposició al virus i brots.”

Un dels implícits del sistema escolar... és que infants i adolescents van a l’escola precisament perquè estan sans. Si un infant està malalt o els pares sospiten que ho està, generalment el fan quedar a casa i van al metge. Quan se sap que un nen té una malaltia contagiosa no se li permet anar a classe... Ara tenim el dilema de si escolaritzem noies i noies malalts que desconeixem que ho estan, perquè no tenen símptomes, i a nenes i nens sans però potencials receptors i alhora vectors de contagis.

Substancialment hem dit adéu al turisme exterior i als desplaçaments internacionals, a la música en directe, al cinema, al teatre, a l’esport com a espectacle i a la vida nocturna. Hem limitat l’activitat de les empreses, que quan s’ho han pres seriosament han implementat fortes mesures de protecció i distanciament, que comporten treballar de manera diferent i fer un ús molt major de la tecnologia i d’Internet. S’han prohibit reunions de més de 10 persones, es controla l’aglomeració a les platges, s’imposen mascaretes obligatòries en establiments comercials, en edificis oficials i en la via pública... Es limita el nombre de clients simultàniament presents en un comerç o en una oficina, per exemple bancària, on, com a gairebé tot arreu, cal esperar-se al carrer. S’imposa una distància interpersonal mínima d’1,5 o 2 metres en molts llocs, en particular en bars i restaurants, amb les corresponents restriccions quant a festes i casaments. S’estén de manera considerable una mena de “medicina a distància”, sobretot telefònica, en la que els metges no veuen ni toquen els presumptes pacients. Fins i tot, gairebé hem deixat d’acomiadar els difunts per tal que la gent no s’aplegui en un mateix lloc i moment, que és precisament el que passa a les escoles: es coincideix intensament en espai i en temps, poc espai i molt de temps.

Els motius contundents que justifiquen unes alteracions tan considerables de la vida quotidiana, sembla que deixen de ser rellevants quan es tracta d’institucions educatives que acullen infants i joves, entitats que, repeteixo, apleguen de manera concentrada molta gent durant moltes hores. De fet, pel que fa les normatives i recomanacions que s’han dictat per la Covid-19, el sistema educatiu esdevé una categoria a part, on es produeix una mena d’estat de “suspensió” de la realitat imperant en tots els altres àmbits. Pel que fa als docents, és ben comprensible el seu neguit davant la perspectiva d’estar diàriament vàries hores en contacte amb multitud de possibles portadors asimptomàtics en espais tancats, sense possibilitats reals i efectives de protecció.

Hauria de ser obvi que fer funcionar els centres educatius en condicions força similars a les de sempre, amb grups de 20, 25 o 30 alumnes, –per molt que es parli de grups de convivència estables i els discursos oficials comptin amb notables innovacions terminològiques– no s’adiu amb les mesures que s’imposen i s’apliquen en la vida social i econòmica. Les administracions educatives poden escriure i manar el que vulguin però les expectatives de distanciament, d’agrupaments petits i disjunts d’alumnes sense contacte entre ells, de protocols de mobilitat dins dels edificis escolars, de ventilació, d’higiene de mans, d’ús dels lavabos, de règim d’entrades i de sortides, etc. etc., són irreals i impracticables, tant per la pròpia naturalesa de la feina com per les condicions estructurals i materials habituals dels centres educatius.

L’ús d’espais addicionals per esponjar la densitat d’alumnes és ben incert... Pel costat pedagògic no em consta, i tan de bo m’equivoqui, que s’hagi avançat en la introducció ferma de la mentoria, entesa en el sentit que a primària i al menys al primer cicle d’ESO, cada alumne tingui assignat un docent de referència que el conegui i en faci el seguiment. A cada mestre se li hauria d’encomanar, com a dedicació principal, vetllar per l’aprenentatge de 10 o 12 alumnes creant plans personalitzats, i mantenir la interacció amb cadascun d’ells, estigui l’alumne on estigui i passi el que passi en els centres segons l’evolució de la pandèmia.

Posat a especular, diria que és possible que mentre no hi hagi una vacuna d’eficàcia provada, l’obligatorietat de l’educació hagi de quedar en suspens, perquè la premissa de que els centres són segurs deixa de ser vàlida i perd l’acceptació general que ha tingut fins ara. Es pot impedir legalment que una família prengui la decisió (entenc que per ara il·legal) d’educar a casa temps de pandèmia al·legant que l’escola és insegura?

Podeu accedir a més posicionaments i orientacions sobre l'Educació davant la crisis del Covid a CHISPAS TIC Y EDUCACION http://peremarques.blogspot.com

dilluns, 12 de novembre de 2018

Decàleg de mesures anti-fracàs escolar


A partir dels resultats de l'estudi "Què fanels centres per minimitzar el fracàs escolar?" (Projecte "Centres Innovadors", grup DIM-EDU, 2018) destaquem aquestes 18 actuacions com aspectes clau a considerar per evitar que l'alumnat entri en risc de fracàs escolar i reduir el nombre d'alumnes en aquestes circumstàncies:


PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) CENTRAT EN L'ALUMNE. El centre s'entén com una COMUNITAT D'APRENENTATGE (alumnes, professors, famílies ...) amb un PROJECTE EDUCATIU orientat al BENESTAR i desenvolupament del potencial de APRENENTATGE de cada alumne en un clima de bona CONVIVÈNCIA (confiança, respecte ...).

CURRÍCULUM COMPETENCIAL I BIMODAL. El currículum s'organitza amb un enfocament COMPETENCIAL, diferenciant les activitats pràctiques (que es poden fer amb apunts) i les memorístiques d'adquisició de vocabulari (CURRÍCULUM BIMODAL).

ATENCIÓ AL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE L'ALUMNAT. En el currículum es presta especial atenció a la formació en VALORS (responsabilitat, esforç, generositat ...), autoconeixement i GESTIÓ EMOCIONAL (mindfullness ...) i a les habilitats intel·lectuals (tècniques d'estudi, metacognició, TBL -rutinas de pensament- , pensament crític, creativitat ...), socials i comunicatives (resolució de conflictes, mediació, oratòria, teatre ...).

MÚLTIPLES INSTRUMENTS I ENTORNS DE TREBALL. S'usen habitualment les TIC (alfabetització digital / audiovisual + suport ALS aprenentatge) i tot tipus d'instruments (llibres ...). Les aules són entorns d'aprenentatge acollidors i polivalents (mobiliari mòbil, separació d'espais ...) i s'utilitzen també la biblioteca i altres recursos de l'entorn (museus, instal·lacions ...)

GRUPS I HORARIS FLEXIBLES. Quan convé es treballa amb grups, horaris i programes flexibles. En alguns casos es DESDOBLEN les classes (en grups reduïts) o es realitza co-docència (diversos professors a la mateixa aula, assignatures compartides)

METODOLOGIES ACTIVES. S'apliquen metodologies actives (ABP / PBL i PROJECTES COOPERATIUS ...) per a "aprendre fent" (aplicar, transferir coneixement, resoldre, crear ...) enfront de la simple memorització de continguts. Es confia en el potencial dels alumnes (van rebent autonomia) i el docent adopta un paper de mediador i assessor (més que de transmissor / avaluador d'informació).

ACTIVITATS MOTIVADORES. Es creen entorns de treball estimulants, ordenats i segurs, amb activitats clares motivadores i emocionalment positives per als alumnes (reptes interdisciplinaris del seu interès i al seu abast, amb elements lúdics) que incentivin la curiositat (formular preguntes), la creativitat i el pensament científic / crític (cercar i contrastar respostes, TBL).

AVALUACIÓ MULTIDIMENSIONAL CONTÍNUA I FORMATIVA. Es realitza una (auto / co / hetero) avaluació formativa continuada per aprendre de l'error (el procés de millora també compte en la nota, no només els exàmens) i tots els avenços es reconeixen i premien (elogi, punts ...): millores en els aprenentatges i també en el desenvolupament personal, convivència ... (que l'alumnat gaudeixi de la satisfacció de cada assoliment / èxit aconseguit)

SERVEIS DE L'ALUMNAT A LA CONVIVÈNCIA I L'APRENENTATGE. Els alumnes participen en algunes decisions sobre normes de convivència i en la resolució de conflictes (mediadors, jutges, comissions de convivència, juntes de delegats ...). També realitzen APRENENTATGE SERVEI (ApS) a l'aula: l'alumne que sap ajuda a qui no sap (aprenentatge cooperatiu, tutoria entre iguals, assessoria entre alumnes, co-avaluació...)

TUTORIA. La TUTORIA (PAT, que inclou reunions amb els pares) es considera "essencial" per conèixer l'alumnat i facilitar-li autoconeixement, confiança, motivació i per a detecció i tractament precoç de dificultats.

PLA PERSONAL DE MILLORA I SEGUIMENT. S'elabora per a cada alumne un pla personal de millora (ORIENTACIÓ PERSONAL I ACADÈMICA que considera la seva situació i evolució acadèmica i emocional, transició d'etapes primària-ESO ...), i es fa un seguiment, que és molt intensiu als alumnes en situació de risc (salut, tòxics, amistats, absentisme, TDAH, TEA, dislèxia, altes capacitats ...).

INCLUSIVITAT i PERSONALITZACIÓ DE TASQUES. Es compatibilitza la inclusivitat amb la PERSONALITZACIÓ DE LES TASQUES (adaptacions curriculars, REFORÇOS, suports extra, múltiples estratègies metodològiques ...) segons els sabers previs, interessos i necessitats educatives dels alumnes, considerant els seus estils perceptius (visual, verbal), emocionals i cognitius i les intel·ligències múltiples. Es tracta de facilitar activitats i suports "a mida" per a l'èxit de cada alumne en les seves tasques d'aprenentatge.

RECURSOS PERSONALS. El centre té orientador i / o assessor psicopedagògic i professors de suport per atendre desdoblaments, co-docència, AULA D'ACOLLIDA (imprescindible quan van arribant molts alumnes nouvinguts al país). A més els professors compten amb temps de "no docència" (per a atenció personalitzada, preparar materials ...)

EQUIP DOCENT ESTABLE. La plantilla és estable i TREBALLA EN EQUIP: Tutoria compartida, reunions periòdiques de coordinació (horitzontal / vertical) i per ajudar-se i compartir recursos i bones pràctiques, les aules estan obertes a altres professors i a col·laboracions de les famílies ...

COMPETÈNCIA, COMPROMÍS I RECONEIXEMENT. Es compta amb un equip directiu i un professorat competent, que comparteix l'objectiu educatiu i formatiu del centre i està compromès amb ell i motivat amb l'assoliment dels aprenentatges pels alumnes. Es reconeixen l'esforç i els èxits del professorat.

FORMACIÓ I SUPORT AL PROFESSORAT. Hi ha un pla de formació contínua en Didàctica i TIC que considera necessitats i peticions docents (motivar, tutoria, gestió / control d'aula, el professor com a investigador a l'aula) i es fomenta la formació entre professors (compartir pràctiques i recursos, grups de treball ...), participar en jornades i projectes d'innovació (amb altres centres). A més el professorat rep suport "just in time" quan té un problema (gestió de classe, ús de les TIC ...).

COL·LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES. El clima del centre (proximitat, afecte, respecte ...) i els seus canals comunicatius (presencials i on-line) faciliten la implicació i col·laboració amb les famílies (reunions de pares, participació en classes ...), parlar i resoldre problemes ... A més s'organitzen sessions de formació i orientació: Escola de Pares (seguretat a Internet, alimentació i salut, educació dels fills ...).

SUPORT DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA.


Més informació: PROJECTE CENTRES INNOVADORS.
S'agrairan comentaris i suggeriments per a millorar aquest artícle.

divendres, 13 de gener de 2017

Orientacions per a posar "la teva escola al dia"

PERFILANT UN NOU MODEL EDUCATIU

Orientacions elaborades a partir dels resultats de les investigacions i projectes del grup DIM-EDU i de la consideració de diversos estudis i dels plans d'innovació de múltiples institucions educatives innovadores de referència (VEURE  BIBLIOGRAFIA).

Si vols que el teu centre estigui a l'alçada dels temps, assegurat que aneu aplicant aquests 111 principis i recomanacions, que es presenten agrupats en 13 àmbits. Segur que faltaran alguns aspectes importants, i t'agrairé m'ho comuniquis, però tot i així espero que aquest model resulti una guia útil per orientar / completar la innovació en el vostre centre.- Actualitzar el currículum (PEC, PCC ...): currículum oficial adaptat (a l'entorn dels seus alumnes i d'acord amb les demandes de la societat actual) + altres coneixements, competències i valors / actituds / hàbits que es considerin necessaris (retallar i completar ).
- L'aprenentatge dels continguts curriculars (coneixement del món, competències instrumentals) s'utilitzarà a més per a promoure el desenvolupament integral dels estudiants: físic (salut, ecologia, benestar), cognitiu, comunicatiu, emocional i social (jo i els altres), espiritual i estètic, valors / actituds / acció
- S'inclourà la formació en valors, desenvolupament mental (tècniques d'estudi, metacognició, TBL rutines de pensament, pensament analític-crític i sintètic- creatiu, mètode científic ...), autoconeixement i intel·ligència emocional (gestió emocional, midfullness, autoregulació de la motivació / perseverança ...), habilitats comunicatives i socials (oratòria, resolució de conflictes, aprenentatge servei al barri), competència digital i STEAM (robòtica, impressió 3D, programació ...), emprenedoria ...
- Marc bimodal: diferenciar teoria i pràctica (competències) i prioritzar els aprenentatges clau / bàsics (currículum comú imprescindible que aprenguin tots els estudiants) del que es considera desitjable o opcional.
- Intel·ligències múltiples: considerar-les en el currículum i atendre al seu desenvolupament.
- Plurilingüisme incloent treballar alguns continguts en anglès o altres llengües (CLIL / AICLE, Content and Language Integrated Learning).

.. Finalitat de l'Educació: aconseguir per a cada estudiant el major desenvolupament integral possible, i proporcionar competències, sabers i valors que els permetin construir la seva identitat i elaborar i desenvolupar un projecte de vida satisfactori, com a ciutadans bons i útils compromesos per a una societat més justa i de major benestar.

ESTRUCTURACIÓ DEL CURRÍCULUM

- Considerar un currículum comú + continguts optatius
- Enfocament competencial (relacionar els continguts amb les competències a desenvolupar) i interdisciplinari (itineraris, projectes de treball ...)
Es pot estructurar per cursos o per cicles, i en tots dos casos fer-ho:
- Per àrees o per assignatures / matèries
- Per projectes + tallers sobre competències instrumentals (lectura, expressió oral, escriptura, ortografia, càlcul, elaborar apunts, tècniques d'estudi, presentació pública de treballs, plàstica ...) + sessions de desenvolupament personal i social (autoconeixement i gestió d'emocions, valors i espiritualitat, educació física ...).

- En qualsevol cas es presentarà una visió integrada (transdisciplinar) de la realitat.


METODOLOGIA /COM ENSENYAR

- Metodologies actives i aprenentatge profund. Enfront de la simple memorització d'abans, fomentar la curiositat (fer-se preguntes) i aprendre fent i relacionant  els nous sabers amb els anteriors i amb la interpretació del món mitjançant l'exercici del pensament analític-crític i sintètic-creatiu.
- Especial atenció a les competències instrumentals. Realitzar cada dia activitats que exigeixin llegir / documentar, aplicar coneixement i creativitat per a resoldre problemes i comunicar-se (escriure, exposar).
- Personalització (cada alumne segueix un itinerari cap al coneixement a partir de les seves circumstàncies):
- Considerar els estils perceptius (visual, oral ...), cognitius i d'aprenentatge dels estudiants. I les intel·ligències múltiples.
- Inclusivitat. Tractament de la diversitat (adaptacions. Reforços, suports ...) segons sabers previs, interessos i necessitats dels alumnes. Especial atenció als alumnes en risc de fracàs escolar i amb NEE.
- Diversificació / diferenciació: no cal que tots estudiïn el mateix, alhora, de la mateixa manera i amb la mateixa profunditat.
- Aplicar el currículum bimodal: desenvolupament competencial amb suport de memòries externes i assimilació de conceptes i esquemes clau.
- Connectar les experiències d'aprenentatge formal i informal (aprofitar i completar els sabers que ja tenen els alumnes). Aprofitar el potencial d'aprenentatge fora de l'escola.
- Combinar activitats individuals i en grup cooperatiu.
- Realitzar moltes activitats significatives (de la vida real de l'alumne, estris ...): explicacions i documentació, exercicis (pràctica, aplicació / transferència ...) i projectes cooperatius interdisciplinaris (ABP, jigsaw, assumeixen rols, elaboren productes, afronten reptes ...).
- Correccions públiques entre tots dels projectes i de moltes activitats es fa a classe (davant la pissarra digital).
- Incloure elements lúdics (gamificació) quan sigui possible.
- Aprenentatge servei entre iguals a l'aula (amb altres cursos i en l'entorn): alumnes tutors, assessors, secretaris, apadrinaments, grups interactius ... L'aula (i el centre) és una comunitat d'aprenentatge on tots s'ajuden per aprendre i els professors són mediadors que coordinen.
- Fomentar progressivament (primer amb suports, que es van retirant) l'autoaprenentatge (aprendre a aprendre ubic) i l'autonomia responsable en l'aprenentatge (elecció de temes i recursos, organització del temps, autoavaluació, contractes de treball ...) orientada a l'aprenentatge permanent (lifelong learning).

- No deures tradicionals. Sí activitats lúdico-educatives orientades al desenvolupament personal (pla lector de centre, art, esport ...) o quan hi ha una necessitat de reforç que pot ser recolzada des de casa.


AVALUACIÓ

- Avaluació bimodal: diferenciar les activitats i exàmens competencials (que es realitzaran amb suport de memòries externes, apunts ...) i l'assimilació / memorització de les qüestions teòriques clau.
- Avaluació formativa (per aprendre dels errors, 2a oportunitat, no compta només el resultat també el procés) i contínua (sense que suposi un permanent examen)

- Avaluació compartida: autoavaluació (rúbriques, test autocorregibles, solucionaris ...), coavaluació (exposicions públiques ...) i heteroavaluació (observacions, entrevistes, exàmens ...)


TUTORIA I ORIENTACIÓ

- Disposar d'un PAT
- Acció tutorial compartida entre tot l'equip docent amb l'objectiu de
- Conèixer bé els alumnes i ajudar-los en el seu autoconeixement, autoestima i autoconfiança (si puc i em comprometo, puc).
- Detecció precoç de dificultats i el seu tractament (suports, reforços ...). Evitar repeticions de curs.
- Buscar el màxim desenvolupament de cada alumne: potenciant els seus talents i reforçant els seus punts febles (no igualar-los en un mediocre punt mitjà)
- Motivar els alumnes. Confiar en el seu potencial per aprendre i millorar,,, amb perseverança, controlant la seva atenció, demanant ajuda. I saber de la importància de les expectatives de pares i professors
- Pla d'orientació personal (salut, benestar emocional, valors, conducta ...) i acadèmica, en col·laboració amb la família. Ajudar a que cada alumne perfili el seu projecte vital personal. I acompanyar-lo en el seu desenvolupament.
- Comptar amb el suport d'un orientador o assessor psicopedagògic

ALUMNES

- Són el centre de l'acció formativa. Se'ls prepara per tal que es vagin desenvolupant i coneixent el món, alhora que van perfilant el seu projecte personal vital (que dóna sentit al que aprèn).
- Aprenen quan es donen 3 condicions: poder aprendre (tenir clars els objectius, capacitat, informació), saber aprendre (tècniques, experiència) i voler fer-ho (només l'alumne pot decidir aprendre, ha de tenir motius)
- Creen, organitzen i fan servir dues memòries (interna i externa / auxiliar + PLE) mitjançant la connexió als sabers previs dels nous coneixements que consideren rellevants per al seu projecte personal i considerant la seva possible utilitat (per la comprensió del món, la seva aplicació ... )
- Porten un portafoli (paper o digital) amb una selecció dels seus treballs.
- Col·laboren democràticament en l'elaboració de normes i resolució de conflictes (consells, jutges ...)
- Estudien amb creixent autonomia (per ajustar automàticament l'aprenentatge) de forma individual i en grup cooperatiu (buscar informació, resoldre tasques, autoavaluar-se, reflexionar i fer metacognició ...)

- Ajuden als seus companys en els seus aprenentatges (aprenentatge servei a l'aula)

RECURSOS  - INSTRUMENTS TIC  I  INFRAESTRUCTURES (amb què, on…)

- Utilitzar múltiples i variats recursos (llibres, jocs, material experimental, material digital, exposicions de professors i alumnes ...) i considerar periòdicament la seva actualització.
- Exposar al web o a les parets de classe alguns treballs dels alumnes.
- Aprofitar múltiples espais d'aprenentatge / treball i obertura a l'entorn (aprenentatge ubic): a classe i la resta de l'escola, a casa, en els entorns físic (museus, visites, intercanvis amb altres països ...), mediàtic i virtual (webs , apps, MOOCs ...) ..
- Ús intensiu dels recursos TIC (en general, per al tractament de la diversitat ...) diferenciant els imprescindibles i els opcionals. Entre els imprescindibles:
- Bon ample de banda
- Les aules tenen sistema de PD i s'usa
- Hi ha una plataforma educativa, i s'usa
- Hi ha DD de suport a les aules i / o aules 1x1 i s'usen (quan convé els alumnes fan servir Smartphone per fer algunes activitats)
- S'usen llibres digitals i continguts digitals.
- Hi ha una plataforma de gestió del centre.
- El centre té un portal web, i també hi ha webs d'aula, webs o repositoris docents ...
- Hi ha un coordinador TIC
- Hi ha un pla de manteniment de les TIC (amb tècnic TIC o externalitzat).
- Hi ha normativa d'ús dels recursos TIC i protocols d'actuació en cas de situacions problemàtiques (robatoris, ciberassetjament ...)
- Hi ha un pla per a la progressiva adquisició i integració dels recursos TIC.
- Elements de robòtica, programació i impressió 3D.
- Els professors es mouen pel centre amb el seu DD.
- El DD dels alumnes no s'usa només com a llibre de text, també per buscar informació, fer treballs (de vegades amb documents compartits), comunicar-se ...
- Hi ha aules d'informàtica i seminaris (o espais de recursos tipus biblioteca) amb ordinadors on es realitzen algunes activitats.
- Hi ha espais polivalents espais aula / seminari modulables (envans mòbils ...) i les aules tenen mobiliari mòbil.
Hi ha laboratoris, aules de tecnologia, gimnàs i pistes esportives ...

- Flexibilitat en horaris, grups i espais de treball (incloent quan convé desdoblament de classes, co-docència i professors de suport ...)COMUNITAT / CONTEX físic (centre, barri, ciutat), ciberespai i món mediàtic

- Fer que participi en els processos d'aprenentatge; també és una comunitat d'aprenentatge, ofereix exemples / pautes de conducta i és font de molts aprenentatges informals

FAMÍLIA

- Dóna exemple i és el referent més sòlid dels estudiants.
- Comunicació amb les famílies per crear un clima de transparència i confiança
- Tradicional, correu electrònic, WhatsApp i altres xarxes ...
- Tutories amb pares (inicial, final i quan convingui)
- Reunions amb pares que convoquen els professors
- Col·laboració bidireccional escola-família perquè l'educació sigui una tasca conjunta.
- Realitzen un seguiment de les activitats i progressos i problemes dels seus fills
- Els pares van a les reunions, aporten informació i segueixen les orientacions rebudes
- Quan convé participen en classes (oficis, grups interactius ...)
- Hi ha comissions mixtes de pares i professors (de vegades amb alumnes) per organitzar activitats o solucionar conflictes.
- Col·laboracions institucionals: en el Consell escolar, hi ha pares vocals de la classe ...
- Col·laboren amb l'AMPA
- Es procura mantenir el potencial educatiu de l'escola també a casa.
- L'AMPA fa activitats extraescolars, reunions amb pares i amb la direcció ...

- Promoure una Escola de Pares

EL CENTRE / ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

- Tot el centre constitueix una comunitat d'aprenentatge (té una cultura, unes normes, dóna un exemple ...). Passa de ser centre d'ensenyament a centre d'aprenentatge. És un agent de canvi social on tots han d'aprendre.
- Disposar d'una autonomia suficient per adaptar-se al context (això implica responsabilitat)
- Disposar d'un pla d'innovació de centre (elaborat a partir d'una anàlisi de la situació inicial on s'identifiquen problemàtiques i millores a realitzar) on s'estableixen prioritats (per evitar dispersió) i cada any es fa una avaluació estratègica (que dóna lloc a ajustos)
- Hi ha un coordinador d'innovació.

- Implicar el PND perquè comprengui l'activitat formativa que es realitza i els objectius del centre.
PROFESSORAT: UN EQUIP

- Compromès.
- Competent (didàctica, TIC ...). S'atén al seu desenvolupament professional.
- Hi ha un pla de formació / aplicació / reflexió contínua (p.e. 20 h./año de formació "in situ") que considera les necessitats i peticions dels professors.
- Hi ha un pla d'acollida per als nous professors.
- Oferir un suport "just in time" quan un professor ho necessita.
- Fomentar la formació entre iguals entre els professors al centre: professors de referència, compartir recursos i bones experiències ...
- Informar els professors de jornades, cursos, revistes, xarxes docents ...
- Promoure contactes amb altres professors i centres: col·laborar en projectes d'investigació amb altres centres i universitats, participar en xarxes docents, assistir a jornades, escriure articles, fer visites a centres (per veure bons exemples) ...
- Rol mediador (prepara situacions d'aprenentatge) i assessor més que transmissor / avaluador d'informació.
- Planificador: fixa objectius i selecciona activitats i recursos
- Crea entorns d'aprenentatge ordenats (hi ha normes / control) estimulants i "segurs" en un ambient d'afecte i suport mutu.
- Motiva, desperta curiositat, interès ... Utilitza motivacions intrínseques (desig de saber, créixer l'alumne) i extrínseques.
- Gestiona i personalitza / diferencia les seqüències didàctiques d'activitats
- Orienta / assessora
- Investiga i reflexiona sobre la seva pràctica procurant innovar per millorar els aprenentatges.
- Col·labora en tasques de gestió del centre: tràmits administratius, control d'assistències ...), assumpció de comissions ...

- Treballa en equip: planifica coordinadament el PCC. Hi ha reunions periòdiques de coordinació i tutoria compartida.


DIRECCIÓ / EQUIP DIRECTIU

- Compromès
- Lideratge eficaç i integrador: transmet il·lusió / entusiasme, capta / potencia el talent i reconeix el treball de tots i cadascun dels professors, delega i confia en els altres, escolta i s'adapta / consensua, tendeix ponts, proporciona suports i mitjans , confiança i seguretat.
- Impulsa la innovació i l'estimula (sense imposar-la) amb compromís i cooperació, bona gestió, perseverança davant les dificultats i assoliment de millores.

- Separació de la Direcció Pedagògica i la Direcció Administrativa

ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

- Proporcionar normes i suports evitant una excessiva burocatització.
- Donar autonomia i realitzar un seguiment (visitar centres, donar suport, avaluar ...)


Si vols rebre més orientacions i obtenir suports gratuïts per a que el teu centre "es posi l dia", participa en el PROJECTE CENTRES INNOVADORS del grup DIM-EDU
AQUÍ tens tota la informació del què estem fent,
del què t'oferim (orientació, jornades, formació)
i del què has de fer per a que el teu centre s'integri al  PROJECTE

dimecres, 27 d’agost de 2014

I s'aprèn més, i les notes pugen... si apliques el curriculum bimodal

NOTA DE PREMSA. En 30 escoles i instituts els alumnes han après més i han millorat les seves notes treballant en el marc del currículum bimodal.  

Durant el curs 2013-14, 148 professors de 30 centres de primària i secundària han aplicat a les seves classes el currículum bimodal i han aconseguit notables millores en els aprenentatges del 80% dels seus estudiants i un augment significatiu en les seves qualificacions acadèmiques, amb la consegüent reducció del fracàs escolar.


Aquest impacte de millora és major en el cas dels alumnes que ja anaven bé o molt bé, però fins i tot en el 59% dels estudiants que solia suspendre amb notes entre 4 i 5 (i en el 34% dels suspensos amb notes entre 3 i 4) s'estimen increments del 20% en les seves qualificacions. Per tant hi ha una reducció apreciable del fracàs escolar.

En el cas dels estudiants que no solen treballar o amb notes inferiors a 3, l'aplicació del currículum bimodal només ofereix un lleu impacte de millora.


L'estudi <http://peremarques.net/dimcurri13recerca.htm>, dirigit pel Dr Pere Marquès, professor de la UAB, s'ha desenvolupat des de la Societat Catalana de Pedagogia i el  grup de recerca DIM (Didàctica, Innovació i Multimèdia).

Els resultats obtinguts són pràcticament idèntics als que va proporcionar la investigació DIM-Fundació Telefónica (2011-13), en la qual van participar també altres 150 professors de 30 centres d'Espanya i Llatinoamèrica, de manera que considerem provada l'eficàcia del sistema.

Altres dades significatives de la investigació són que més del 80% del professorat considera que amb el currículum bimodal els alumnes treballen més i de forma més autònoma, augmenta la seva motivació i participació, es facilita el treball col.laboratiu i el tractament de la diversitat ... i als alumnes els agrada. D'altra banda, més del 90% dels professors considera que facilita l'ensenyament, l'aprenentatge i l'assoliment dels objectius educatius, i ho pensa seguir aplicant el proper curs.
Inconvenients: segons un 78% dels professors, als alumnes els costa adaptar-se al nou sistema, i un 64% diu que exigeix ​​més feina al professor ... però consideren val la pena l'esforç pels resultats que s'obtenen.

Aplicar el currículum bimodal significa bàsicament (1) ensenyar l'alumnat a fer apunts i autoritzar-ne l'ús (de vegades també Internet) en totes les activitats pràctiques que realitzen, i (2) que cada alumne elabori un glossari amb els conceptes i dades de la assignatura que el professor indiqui que és imprescindible que memoritzin, fent molts exercicis d'aplicació amb ells durant el curs.