divendres, 13 de gener del 2017

Orientacions per a posar "la teva escola al dia"

PERFILANT UN NOU MODEL EDUCATIU

Orientacions elaborades a partir dels resultats de les investigacions i projectes del grup DIM-EDU i de la consideració de diversos estudis i dels plans d'innovació de múltiples institucions educatives innovadores de referència (VEURE  BIBLIOGRAFIA).

Si vols que el teu centre estigui a l'alçada dels temps, assegurat que aneu aplicant aquests 111 principis i recomanacions, que es presenten agrupats en 13 àmbits. Segur que faltaran alguns aspectes importants, i t'agrairé m'ho comuniquis, però tot i així espero que aquest model resulti una guia útil per orientar / completar la innovació en el vostre centre.- Actualitzar el currículum (PEC, PCC ...): currículum oficial adaptat (a l'entorn dels seus alumnes i d'acord amb les demandes de la societat actual) + altres coneixements, competències i valors / actituds / hàbits que es considerin necessaris (retallar i completar ).
- L'aprenentatge dels continguts curriculars (coneixement del món, competències instrumentals) s'utilitzarà a més per a promoure el desenvolupament integral dels estudiants: físic (salut, ecologia, benestar), cognitiu, comunicatiu, emocional i social (jo i els altres), espiritual i estètic, valors / actituds / acció
- S'inclourà la formació en valors, desenvolupament mental (tècniques d'estudi, metacognició, TBL rutines de pensament, pensament analític-crític i sintètic- creatiu, mètode científic ...), autoconeixement i intel·ligència emocional (gestió emocional, midfullness, autoregulació de la motivació / perseverança ...), habilitats comunicatives i socials (oratòria, resolució de conflictes, aprenentatge servei al barri), competència digital i STEAM (robòtica, impressió 3D, programació ...), emprenedoria ...
- Marc bimodal: diferenciar teoria i pràctica (competències) i prioritzar els aprenentatges clau / bàsics (currículum comú imprescindible que aprenguin tots els estudiants) del que es considera desitjable o opcional.
- Intel·ligències múltiples: considerar-les en el currículum i atendre al seu desenvolupament.
- Plurilingüisme incloent treballar alguns continguts en anglès o altres llengües (CLIL / AICLE, Content and Language Integrated Learning).

.. Finalitat de l'Educació: aconseguir per a cada estudiant el major desenvolupament integral possible, i proporcionar competències, sabers i valors que els permetin construir la seva identitat i elaborar i desenvolupar un projecte de vida satisfactori, com a ciutadans bons i útils compromesos per a una societat més justa i de major benestar.

ESTRUCTURACIÓ DEL CURRÍCULUM

- Considerar un currículum comú + continguts optatius
- Enfocament competencial (relacionar els continguts amb les competències a desenvolupar) i interdisciplinari (itineraris, projectes de treball ...)
Es pot estructurar per cursos o per cicles, i en tots dos casos fer-ho:
- Per àrees o per assignatures / matèries
- Per projectes + tallers sobre competències instrumentals (lectura, expressió oral, escriptura, ortografia, càlcul, elaborar apunts, tècniques d'estudi, presentació pública de treballs, plàstica ...) + sessions de desenvolupament personal i social (autoconeixement i gestió d'emocions, valors i espiritualitat, educació física ...).

- En qualsevol cas es presentarà una visió integrada (transdisciplinar) de la realitat.


METODOLOGIA /COM ENSENYAR

- Metodologies actives i aprenentatge profund. Enfront de la simple memorització d'abans, fomentar la curiositat (fer-se preguntes) i aprendre fent i relacionant  els nous sabers amb els anteriors i amb la interpretació del món mitjançant l'exercici del pensament analític-crític i sintètic-creatiu.
- Especial atenció a les competències instrumentals. Realitzar cada dia activitats que exigeixin llegir / documentar, aplicar coneixement i creativitat per a resoldre problemes i comunicar-se (escriure, exposar).
- Personalització (cada alumne segueix un itinerari cap al coneixement a partir de les seves circumstàncies):
- Considerar els estils perceptius (visual, oral ...), cognitius i d'aprenentatge dels estudiants. I les intel·ligències múltiples.
- Inclusivitat. Tractament de la diversitat (adaptacions. Reforços, suports ...) segons sabers previs, interessos i necessitats dels alumnes. Especial atenció als alumnes en risc de fracàs escolar i amb NEE.
- Diversificació / diferenciació: no cal que tots estudiïn el mateix, alhora, de la mateixa manera i amb la mateixa profunditat.
- Aplicar el currículum bimodal: desenvolupament competencial amb suport de memòries externes i assimilació de conceptes i esquemes clau.
- Connectar les experiències d'aprenentatge formal i informal (aprofitar i completar els sabers que ja tenen els alumnes). Aprofitar el potencial d'aprenentatge fora de l'escola.
- Combinar activitats individuals i en grup cooperatiu.
- Realitzar moltes activitats significatives (de la vida real de l'alumne, estris ...): explicacions i documentació, exercicis (pràctica, aplicació / transferència ...) i projectes cooperatius interdisciplinaris (ABP, jigsaw, assumeixen rols, elaboren productes, afronten reptes ...).
- Correccions públiques entre tots dels projectes i de moltes activitats es fa a classe (davant la pissarra digital).
- Incloure elements lúdics (gamificació) quan sigui possible.
- Aprenentatge servei entre iguals a l'aula (amb altres cursos i en l'entorn): alumnes tutors, assessors, secretaris, apadrinaments, grups interactius ... L'aula (i el centre) és una comunitat d'aprenentatge on tots s'ajuden per aprendre i els professors són mediadors que coordinen.
- Fomentar progressivament (primer amb suports, que es van retirant) l'autoaprenentatge (aprendre a aprendre ubic) i l'autonomia responsable en l'aprenentatge (elecció de temes i recursos, organització del temps, autoavaluació, contractes de treball ...) orientada a l'aprenentatge permanent (lifelong learning).

- No deures tradicionals. Sí activitats lúdico-educatives orientades al desenvolupament personal (pla lector de centre, art, esport ...) o quan hi ha una necessitat de reforç que pot ser recolzada des de casa.


AVALUACIÓ

- Avaluació bimodal: diferenciar les activitats i exàmens competencials (que es realitzaran amb suport de memòries externes, apunts ...) i l'assimilació / memorització de les qüestions teòriques clau.
- Avaluació formativa (per aprendre dels errors, 2a oportunitat, no compta només el resultat també el procés) i contínua (sense que suposi un permanent examen)

- Avaluació compartida: autoavaluació (rúbriques, test autocorregibles, solucionaris ...), coavaluació (exposicions públiques ...) i heteroavaluació (observacions, entrevistes, exàmens ...)


TUTORIA I ORIENTACIÓ

- Disposar d'un PAT
- Acció tutorial compartida entre tot l'equip docent amb l'objectiu de
- Conèixer bé els alumnes i ajudar-los en el seu autoconeixement, autoestima i autoconfiança (si puc i em comprometo, puc).
- Detecció precoç de dificultats i el seu tractament (suports, reforços ...). Evitar repeticions de curs.
- Buscar el màxim desenvolupament de cada alumne: potenciant els seus talents i reforçant els seus punts febles (no igualar-los en un mediocre punt mitjà)
- Motivar els alumnes. Confiar en el seu potencial per aprendre i millorar,,, amb perseverança, controlant la seva atenció, demanant ajuda. I saber de la importància de les expectatives de pares i professors
- Pla d'orientació personal (salut, benestar emocional, valors, conducta ...) i acadèmica, en col·laboració amb la família. Ajudar a que cada alumne perfili el seu projecte vital personal. I acompanyar-lo en el seu desenvolupament.
- Comptar amb el suport d'un orientador o assessor psicopedagògic

ALUMNES

- Són el centre de l'acció formativa. Se'ls prepara per tal que es vagin desenvolupant i coneixent el món, alhora que van perfilant el seu projecte personal vital (que dóna sentit al que aprèn).
- Aprenen quan es donen 3 condicions: poder aprendre (tenir clars els objectius, capacitat, informació), saber aprendre (tècniques, experiència) i voler fer-ho (només l'alumne pot decidir aprendre, ha de tenir motius)
- Creen, organitzen i fan servir dues memòries (interna i externa / auxiliar + PLE) mitjançant la connexió als sabers previs dels nous coneixements que consideren rellevants per al seu projecte personal i considerant la seva possible utilitat (per la comprensió del món, la seva aplicació ... )
- Porten un portafoli (paper o digital) amb una selecció dels seus treballs.
- Col·laboren democràticament en l'elaboració de normes i resolució de conflictes (consells, jutges ...)
- Estudien amb creixent autonomia (per ajustar automàticament l'aprenentatge) de forma individual i en grup cooperatiu (buscar informació, resoldre tasques, autoavaluar-se, reflexionar i fer metacognició ...)

- Ajuden als seus companys en els seus aprenentatges (aprenentatge servei a l'aula)

RECURSOS  - INSTRUMENTS TIC  I  INFRAESTRUCTURES (amb què, on…)

- Utilitzar múltiples i variats recursos (llibres, jocs, material experimental, material digital, exposicions de professors i alumnes ...) i considerar periòdicament la seva actualització.
- Exposar al web o a les parets de classe alguns treballs dels alumnes.
- Aprofitar múltiples espais d'aprenentatge / treball i obertura a l'entorn (aprenentatge ubic): a classe i la resta de l'escola, a casa, en els entorns físic (museus, visites, intercanvis amb altres països ...), mediàtic i virtual (webs , apps, MOOCs ...) ..
- Ús intensiu dels recursos TIC (en general, per al tractament de la diversitat ...) diferenciant els imprescindibles i els opcionals. Entre els imprescindibles:
- Bon ample de banda
- Les aules tenen sistema de PD i s'usa
- Hi ha una plataforma educativa, i s'usa
- Hi ha DD de suport a les aules i / o aules 1x1 i s'usen (quan convé els alumnes fan servir Smartphone per fer algunes activitats)
- S'usen llibres digitals i continguts digitals.
- Hi ha una plataforma de gestió del centre.
- El centre té un portal web, i també hi ha webs d'aula, webs o repositoris docents ...
- Hi ha un coordinador TIC
- Hi ha un pla de manteniment de les TIC (amb tècnic TIC o externalitzat).
- Hi ha normativa d'ús dels recursos TIC i protocols d'actuació en cas de situacions problemàtiques (robatoris, ciberassetjament ...)
- Hi ha un pla per a la progressiva adquisició i integració dels recursos TIC.
- Elements de robòtica, programació i impressió 3D.
- Els professors es mouen pel centre amb el seu DD.
- El DD dels alumnes no s'usa només com a llibre de text, també per buscar informació, fer treballs (de vegades amb documents compartits), comunicar-se ...
- Hi ha aules d'informàtica i seminaris (o espais de recursos tipus biblioteca) amb ordinadors on es realitzen algunes activitats.
- Hi ha espais polivalents espais aula / seminari modulables (envans mòbils ...) i les aules tenen mobiliari mòbil.
Hi ha laboratoris, aules de tecnologia, gimnàs i pistes esportives ...

- Flexibilitat en horaris, grups i espais de treball (incloent quan convé desdoblament de classes, co-docència i professors de suport ...)COMUNITAT / CONTEX físic (centre, barri, ciutat), ciberespai i món mediàtic

- Fer que participi en els processos d'aprenentatge; també és una comunitat d'aprenentatge, ofereix exemples / pautes de conducta i és font de molts aprenentatges informals

FAMÍLIA

- Dóna exemple i és el referent més sòlid dels estudiants.
- Comunicació amb les famílies per crear un clima de transparència i confiança
- Tradicional, correu electrònic, WhatsApp i altres xarxes ...
- Tutories amb pares (inicial, final i quan convingui)
- Reunions amb pares que convoquen els professors
- Col·laboració bidireccional escola-família perquè l'educació sigui una tasca conjunta.
- Realitzen un seguiment de les activitats i progressos i problemes dels seus fills
- Els pares van a les reunions, aporten informació i segueixen les orientacions rebudes
- Quan convé participen en classes (oficis, grups interactius ...)
- Hi ha comissions mixtes de pares i professors (de vegades amb alumnes) per organitzar activitats o solucionar conflictes.
- Col·laboracions institucionals: en el Consell escolar, hi ha pares vocals de la classe ...
- Col·laboren amb l'AMPA
- Es procura mantenir el potencial educatiu de l'escola també a casa.
- L'AMPA fa activitats extraescolars, reunions amb pares i amb la direcció ...

- Promoure una Escola de Pares

EL CENTRE / ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

- Tot el centre constitueix una comunitat d'aprenentatge (té una cultura, unes normes, dóna un exemple ...). Passa de ser centre d'ensenyament a centre d'aprenentatge. És un agent de canvi social on tots han d'aprendre.
- Disposar d'una autonomia suficient per adaptar-se al context (això implica responsabilitat)
- Disposar d'un pla d'innovació de centre (elaborat a partir d'una anàlisi de la situació inicial on s'identifiquen problemàtiques i millores a realitzar) on s'estableixen prioritats (per evitar dispersió) i cada any es fa una avaluació estratègica (que dóna lloc a ajustos)
- Hi ha un coordinador d'innovació.

- Implicar el PND perquè comprengui l'activitat formativa que es realitza i els objectius del centre.
PROFESSORAT: UN EQUIP

- Compromès.
- Competent (didàctica, TIC ...). S'atén al seu desenvolupament professional.
- Hi ha un pla de formació / aplicació / reflexió contínua (p.e. 20 h./año de formació "in situ") que considera les necessitats i peticions dels professors.
- Hi ha un pla d'acollida per als nous professors.
- Oferir un suport "just in time" quan un professor ho necessita.
- Fomentar la formació entre iguals entre els professors al centre: professors de referència, compartir recursos i bones experiències ...
- Informar els professors de jornades, cursos, revistes, xarxes docents ...
- Promoure contactes amb altres professors i centres: col·laborar en projectes d'investigació amb altres centres i universitats, participar en xarxes docents, assistir a jornades, escriure articles, fer visites a centres (per veure bons exemples) ...
- Rol mediador (prepara situacions d'aprenentatge) i assessor més que transmissor / avaluador d'informació.
- Planificador: fixa objectius i selecciona activitats i recursos
- Crea entorns d'aprenentatge ordenats (hi ha normes / control) estimulants i "segurs" en un ambient d'afecte i suport mutu.
- Motiva, desperta curiositat, interès ... Utilitza motivacions intrínseques (desig de saber, créixer l'alumne) i extrínseques.
- Gestiona i personalitza / diferencia les seqüències didàctiques d'activitats
- Orienta / assessora
- Investiga i reflexiona sobre la seva pràctica procurant innovar per millorar els aprenentatges.
- Col·labora en tasques de gestió del centre: tràmits administratius, control d'assistències ...), assumpció de comissions ...

- Treballa en equip: planifica coordinadament el PCC. Hi ha reunions periòdiques de coordinació i tutoria compartida.


DIRECCIÓ / EQUIP DIRECTIU

- Compromès
- Lideratge eficaç i integrador: transmet il·lusió / entusiasme, capta / potencia el talent i reconeix el treball de tots i cadascun dels professors, delega i confia en els altres, escolta i s'adapta / consensua, tendeix ponts, proporciona suports i mitjans , confiança i seguretat.
- Impulsa la innovació i l'estimula (sense imposar-la) amb compromís i cooperació, bona gestió, perseverança davant les dificultats i assoliment de millores.

- Separació de la Direcció Pedagògica i la Direcció Administrativa

ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

- Proporcionar normes i suports evitant una excessiva burocatització.
- Donar autonomia i realitzar un seguiment (visitar centres, donar suport, avaluar ...)


Si vols rebre més orientacions i obtenir suports gratuïts per a que el teu centre "es posi l dia", participa en el PROJECTE CENTRES INNOVADORS del grup DIM-EDU
AQUÍ tens tota la informació del què estem fent,
del què t'oferim (orientació, jornades, formació)
i del què has de fer per a que el teu centre s'integri al  PROJECTE

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada