dilluns, 12 de novembre del 2018

Decàleg de mesures anti-fracàs escolar


A partir dels resultats de l'estudi "Què fanels centres per minimitzar el fracàs escolar?" (Projecte "Centres Innovadors", grup DIM-EDU, 2018) destaquem aquestes 18 actuacions com aspectes clau a considerar per evitar que l'alumnat entri en risc de fracàs escolar i reduir el nombre d'alumnes en aquestes circumstàncies:


PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) CENTRAT EN L'ALUMNE. El centre s'entén com una COMUNITAT D'APRENENTATGE (alumnes, professors, famílies ...) amb un PROJECTE EDUCATIU orientat al BENESTAR i desenvolupament del potencial de APRENENTATGE de cada alumne en un clima de bona CONVIVÈNCIA (confiança, respecte ...).

CURRÍCULUM COMPETENCIAL I BIMODAL. El currículum s'organitza amb un enfocament COMPETENCIAL, diferenciant les activitats pràctiques (que es poden fer amb apunts) i les memorístiques d'adquisició de vocabulari (CURRÍCULUM BIMODAL).

ATENCIÓ AL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE L'ALUMNAT. En el currículum es presta especial atenció a la formació en VALORS (responsabilitat, esforç, generositat ...), autoconeixement i GESTIÓ EMOCIONAL (mindfullness ...) i a les habilitats intel·lectuals (tècniques d'estudi, metacognició, TBL -rutinas de pensament- , pensament crític, creativitat ...), socials i comunicatives (resolució de conflictes, mediació, oratòria, teatre ...).

MÚLTIPLES INSTRUMENTS I ENTORNS DE TREBALL. S'usen habitualment les TIC (alfabetització digital / audiovisual + suport ALS aprenentatge) i tot tipus d'instruments (llibres ...). Les aules són entorns d'aprenentatge acollidors i polivalents (mobiliari mòbil, separació d'espais ...) i s'utilitzen també la biblioteca i altres recursos de l'entorn (museus, instal·lacions ...)

GRUPS I HORARIS FLEXIBLES. Quan convé es treballa amb grups, horaris i programes flexibles. En alguns casos es DESDOBLEN les classes (en grups reduïts) o es realitza co-docència (diversos professors a la mateixa aula, assignatures compartides)

METODOLOGIES ACTIVES. S'apliquen metodologies actives (ABP / PBL i PROJECTES COOPERATIUS ...) per a "aprendre fent" (aplicar, transferir coneixement, resoldre, crear ...) enfront de la simple memorització de continguts. Es confia en el potencial dels alumnes (van rebent autonomia) i el docent adopta un paper de mediador i assessor (més que de transmissor / avaluador d'informació).

ACTIVITATS MOTIVADORES. Es creen entorns de treball estimulants, ordenats i segurs, amb activitats clares motivadores i emocionalment positives per als alumnes (reptes interdisciplinaris del seu interès i al seu abast, amb elements lúdics) que incentivin la curiositat (formular preguntes), la creativitat i el pensament científic / crític (cercar i contrastar respostes, TBL).

AVALUACIÓ MULTIDIMENSIONAL CONTÍNUA I FORMATIVA. Es realitza una (auto / co / hetero) avaluació formativa continuada per aprendre de l'error (el procés de millora també compte en la nota, no només els exàmens) i tots els avenços es reconeixen i premien (elogi, punts ...): millores en els aprenentatges i també en el desenvolupament personal, convivència ... (que l'alumnat gaudeixi de la satisfacció de cada assoliment / èxit aconseguit)

SERVEIS DE L'ALUMNAT A LA CONVIVÈNCIA I L'APRENENTATGE. Els alumnes participen en algunes decisions sobre normes de convivència i en la resolució de conflictes (mediadors, jutges, comissions de convivència, juntes de delegats ...). També realitzen APRENENTATGE SERVEI (ApS) a l'aula: l'alumne que sap ajuda a qui no sap (aprenentatge cooperatiu, tutoria entre iguals, assessoria entre alumnes, co-avaluació...)

TUTORIA. La TUTORIA (PAT, que inclou reunions amb els pares) es considera "essencial" per conèixer l'alumnat i facilitar-li autoconeixement, confiança, motivació i per a detecció i tractament precoç de dificultats.

PLA PERSONAL DE MILLORA I SEGUIMENT. S'elabora per a cada alumne un pla personal de millora (ORIENTACIÓ PERSONAL I ACADÈMICA que considera la seva situació i evolució acadèmica i emocional, transició d'etapes primària-ESO ...), i es fa un seguiment, que és molt intensiu als alumnes en situació de risc (salut, tòxics, amistats, absentisme, TDAH, TEA, dislèxia, altes capacitats ...).

INCLUSIVITAT i PERSONALITZACIÓ DE TASQUES. Es compatibilitza la inclusivitat amb la PERSONALITZACIÓ DE LES TASQUES (adaptacions curriculars, REFORÇOS, suports extra, múltiples estratègies metodològiques ...) segons els sabers previs, interessos i necessitats educatives dels alumnes, considerant els seus estils perceptius (visual, verbal), emocionals i cognitius i les intel·ligències múltiples. Es tracta de facilitar activitats i suports "a mida" per a l'èxit de cada alumne en les seves tasques d'aprenentatge.

RECURSOS PERSONALS. El centre té orientador i / o assessor psicopedagògic i professors de suport per atendre desdoblaments, co-docència, AULA D'ACOLLIDA (imprescindible quan van arribant molts alumnes nouvinguts al país). A més els professors compten amb temps de "no docència" (per a atenció personalitzada, preparar materials ...)

EQUIP DOCENT ESTABLE. La plantilla és estable i TREBALLA EN EQUIP: Tutoria compartida, reunions periòdiques de coordinació (horitzontal / vertical) i per ajudar-se i compartir recursos i bones pràctiques, les aules estan obertes a altres professors i a col·laboracions de les famílies ...

COMPETÈNCIA, COMPROMÍS I RECONEIXEMENT. Es compta amb un equip directiu i un professorat competent, que comparteix l'objectiu educatiu i formatiu del centre i està compromès amb ell i motivat amb l'assoliment dels aprenentatges pels alumnes. Es reconeixen l'esforç i els èxits del professorat.

FORMACIÓ I SUPORT AL PROFESSORAT. Hi ha un pla de formació contínua en Didàctica i TIC que considera necessitats i peticions docents (motivar, tutoria, gestió / control d'aula, el professor com a investigador a l'aula) i es fomenta la formació entre professors (compartir pràctiques i recursos, grups de treball ...), participar en jornades i projectes d'innovació (amb altres centres). A més el professorat rep suport "just in time" quan té un problema (gestió de classe, ús de les TIC ...).

COL·LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES. El clima del centre (proximitat, afecte, respecte ...) i els seus canals comunicatius (presencials i on-line) faciliten la implicació i col·laboració amb les famílies (reunions de pares, participació en classes ...), parlar i resoldre problemes ... A més s'organitzen sessions de formació i orientació: Escola de Pares (seguretat a Internet, alimentació i salut, educació dels fills ...).

SUPORT DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA.


Més informació: PROJECTE CENTRES INNOVADORS.
S'agrairan comentaris i suggeriments per a millorar aquest artícle.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada