dimarts, 24 d’abril del 2012

Full de ruta (1): Integrant les TIC a l’Educació... avui (versió 2.0)


Introducció: tenim un greu problema

Tenim un greu problema. En gran mesura, estem preparant els nostres estudiants per a una societat que ja no existeix. Potser per això estem entre els països de la Unió Europea amb major fracàs escolar i amb més atur juvenil, al temps que també ens situem a la cua dels països de l'OCDE en rendiment acadèmic (segons les proves PISA).

I és que estem fent moltes coses malament. Hem apedaçat el nostre enciclopèdic currículum tradicional amb els afegits de les "competències", en comptes d'elaborar un nou currículum d'acord amb els requeriments dels nostres temps. Diem que innovem amb les TIC a les aules, quan les utilitzem bàsicament per fer el mateix que sempre. Seguim modelant "alumnes-memòria reproductors", quan la societat demana "persones-Google innovadores" competents per afrontar noves i canviants situacions.

Això no pot seguir així. Immediatament hem de fer un diagnòstic clar i objectiu del que va malament i reconèixer també els errors comesos en el passat, com a punt de partida indispensable per ajustar el nostre sistema educatiu als nous temps i establir un adequat pla d'actuació en aquest sentit.

A més, en el marc de l'actual situació econòmica, hem de comptar amb els limitats recursos disponibles, de manera que un cop elaborat el pla d'actuació serà necessari temporalitzar les actuacions prioritzant aquelles que incideixin més en els problemes troncals, que constitueixen la causa de multitud de problemàtiques secundàries, i les que tinguin major impacte en el rendiment dels estudiants i en la qualitat de la seva formació.

En aquest context, iniciem aquí la publicació d'uns "fulls de ruta" que pretenen orientar la presa de decisions cap a la millora de l'Educació. Considerant les actuals restriccions econòmiques i els altres condicionants dels contextos formatius, constitueixen guies per introduir algunes de les innovacions més imprescindibles en el nostre sistema educatiu.

Full de ruta-1: integrant les TIC  a l’Educació

Avui ja són pocs els que es pregunten sobre la conveniència d'integrar les TIC en els centres docents o sobre la necessitat que els alumnes les utilitzin i adquireixin les anomenades competències digitals o l’alfabetització digital. Si el lector té dubtes sobre això li suggereixo revisar: "Claus per al canvi educatiu:Tecnologia i metodologia, Currículum i Avaluació".

Atès que tenim clar que cal integrar les TIC a les aules i també que tenim clar el perquè i el per a què, les qüestions que abordem en aquest full de ruta són les següents: per on comencem la integració de les TIC en Educació ?, com ho fem tenint en compte les restriccions econòmiques actuals i els necessaris ajustaments amb altres elements clau de la nostra comunitat educativa?

Considerant les "6 claus per a una bona integració de les TIC a l'Educació", a continuació presentem la proposta per a les aules de l'etapa d'ensenyament obligatori, contemplant un procés d'integració en dues etapes i un "laboratori permanent d'innovació educativa amb TIC".


ETAPA-1: Primeres actuacions a realitzar. Afortunadament tots els centres del nostre país ja fa temps han començat el procés d'integració de les TIC, de manera que alguns ja hauran cobert aquesta primera etapa. En qualsevol cas, i en funció dels recursos econòmics disponibles, convindria assegurar l'assoliment d'aquests objectius en un màxim de 2 o 3 anys:

1. - Pissarra digital a TOTES les aules de classe. Entenem per pissarra digital un ordinador connectat a Internet i un videoprojector. De tota manera, si es pot disposar d'una pissarra interactiva (PDI), molt millor.

Avui dia no hauria d'haver cap aula de classe sense pissarra digital. El ventall d'activitats d'aprenentatge a realitzar es multiplica enormement. I a més de proporcionar valor afegit a la realització de moltes activitats "tradicionals", permet la realització de moltes noves activitats d'aprenentatge centrades en l'activitat de l'alumne i en el desenvolupament de les seves competències.

Si l'aula té connexió a Internet, n'hi hauria prou amb aconseguir un ordinador antic i un videoprojector senzill de 300 euros per poder disposar d'una pissarra digital bàsica. Quan hi hagi diners ja es posarà la pissarra interactiva. No podem tenir les aules amb pissarres del segle XIX quan per poc més de 300 euros les podem dotar amb una pissarra digital i multiplicar així les possibilitats d'aprenentatge de l'alumnat.

Quan el professorat ho demani, es recomana dotar les aules també amb un lector de documents.

2. - Disposar d'una selecció de recursos didàctics multimèdia: materials gratuïts de lliure accés (com els proporcionats per Agrega, Conselleries d'Educació, Genmagic ...), materials de les editorials: llibres de text digitals ...

Els recursos didàctics multimèdia ofereixen a professors i estudiants: informació i guies sistemàtiques per a l'aprenentatge, infinitat d'exercicis autocorrectius, grans biblioteques i bases de dades on explorar i cercar dades, simuladors on realitzar tot tipus d'experiments, eines per a la creació, entorns per el treball col • laboratiu ... Ben utilitzats en la pissarra digital, i també en els ordinadors de casa o del centre educatiu, permetran la realització de moltes noves activitats que facilitaran els aprenentatges de l'alumnat.

3. - Enfocament curricular bimodal, que asseguri als estudiants el coneixement d'un vocabulari ampli i al mateix temps els prepari per resoldre les tasques pràctiques utilitzant eficientment la informació i les eines disponibles:  els seus apunts, llibres, Internet ...


Modelo "currículum bimodal" (Pere Marquès)

4. - Formació inicial indispensable de TOT el professorat en l'ús didàctic de les TIC, orientant l'aplicació d'una metodologia didàctica actual a les aules i d'acord amb els principis del currículum bimodal, y considerant les aportacions específiques de les TIC a les diferents matèries i a la seva didàctica.

Modelo TPACK (Punya Mishra y Matthew Koehler)

Necessàriament serà formació presencial, i millor que es realitzi en el mateix centre. En propers articles es proposarà un full de ruta sobre això.5. - Professor coordinador TIC. Considerar una disponibilitat horària suficient per tal que un professor coordinador TIC pugui facilitar suport i formació sobre l'ús didàctic de les TIC a la resta del professorat.

6. - Inclusió de les competències digitals en el currículum. Menció en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i consideració en el PCC i a les programacions d'aula.

7. - Aules d'informàtica suficients, segons les necessitats del centre. A mesura que el centre augmenti la seva dotació d'aules 2.0, carros d'ordinadors portàtils... disminuirà la necessitat de disposar d'aquestes aules.

No recomanem grans inversions en aules informàtiques, ja que actualment convé tendir  a la dotació de carros mòbils amb ordinadors portàtils que puguin ser compartits per diverses classes en funció de les seves necessitats.


ETAPA-2: Actuacions progressives, un cop realitzades quan de menys les 6 primeres de l'etapa-1.

Per descomptat que els recursos que s'enumeren a continuació són també molt importants, són imprescindibles per als centres educatius d'avui dia. No obstant això, si disposem d’uns recursos econòmics limitats ens veiem obligats a prioritzar. I així, per raons de menor cost, facilitat de maneig i d'ús educatiu, enorme potencialitat didàctica i eficiència, hem prioritzat la pissarra digital en l'etapa-1: primer de tot, convé disposar de pissarra digital a totes les aules.

D'altra banda, un cop assolits els objectius de l’etapa-1, ja "imprescindibles per a qualsevol centre",  els objectius per a l’etapa-2 incideixen en aspectes clau a tenir en compte, però que segons les característiques dels centres, poden admetre concrecions diferents de les que aquí plantegem.

8. - Alguns ordinadors de suport a totes les aules, segons les demandes del professorat. 

En funció dels recursos econòmics del centre (i potser amb el suport de l'AMPA, l’Associació de Mares i Pares d'Alumnes), inclouríem també aquí altres dispositius que els docents demandessin: petita taula  interactiva per a Infantil, sistemes de votació electrònica, tauletes digitals .. . 

9. - Plataforma educativa i de gestió de centre, portal web... La intranet educativa facilitarà la gestió del centre, el contacte amb les famílies i la realització de múltiples activitats d'ensenyament i aprenentatge. 

Alguns centres elaboren ells mateixos la seva plataforma educativa amb recursos gratuïts (com Moodle) o mitjançant xarxes socials tancades. Però generalment els centres aprofiten les plataformes educatives i de gestió que posen a la seva disposició algunes Conselleries d'Educació o adquireixen els serveis que ofereixen editorials i empreses especialitzades. 

10. - Formació bàsica en l'ús educatiu de les TIC per als professors. Que, entre d’altres coses, assegurarà que cada professor tingui el seu bloc docent (o un altre tipus d'espai docent on-line) i s'integri en alguna xarxa social d'educadors

Igual que la formació inicial imprescindible, considerem que aquesta formació bàsica s'ha d'impartir també de manera presencial i en el propi centre. En gran mesura pot estar a càrrec del "coordinador TIC". 

Estaria bé tendir a que els centres docents s'anessin fent autosuficients per a la formació del seu professorat en l'ús didàctic de les TIC, aprofitant els sabers dels seus diferents professors i especialment del coordinador TIC..11. - Dotació progressiva d'aules 2.0 i de portàtils pels professors. A les aules2.0 es multiplica el ventall de possibles activitats d'aprenentatge que poden realitzar els alumnes, i a més es facilita l'ús dels recursos del web 2.0 i el desenvolupament de les competències digitals dels estudiants.Tenint en compte que actualment al nostre país al voltant del 90% de les famílies amb fills en edat escolar disposa d'ordinador a casa, considerem que resulta més eficient que els portàtils de les aules 2.0 siguin propietat del centre i s'orienti als pares en l’adquisició d’un senzill ordinador familiar. En casos de pobresa, el centre (potser l'AMPA) podria tenir un servei de beques o préstecs. 

D'altra banda, com l'ús dels portàtils a les aules 2.0 sol estar entre el 30% i el 50% del temps setmanal de classe (hi ha moltes activitats que seguirem fent millor sense TIC), un carro de portàtils pot donar servei a 2 o 3 aules. D'aquesta manera s'abarateixen els costos de compra i manteniment dels ordinadors. Tot i que seria millor que cada aula tingués el seu carro d'ordinadors, si no tenim recursos econòmics suficients, aquesta pot ser una bona opció. 

12. - Tècnic de manteniment al centre. De la mateixa manera que als centres hi ha conserges i personal administratiu, quan augmenta el parc tecnològic es fa indispensable que disposi en plantilla d'un tècnic informàtic. 

13. - Formació complementària "a la carta" del professorat. Sovint a través d’entorns virtuals. 

14. - Avaluar l'ús que es fa de les TIC i el seu impacte en els aprenentatges dels estudiants. Necessitem analitzar el que fem i els seus resultats per poder realitzar progressivament els ajustos pertinents i continuar la millora educativa, que és el que pretenem.


Laboratori permanent d'innovació amb TIC. Al marge d'aquestes orientacions, convé que els centres donin suport a les iniciatives que puguin tenir alguns professors per experimentar noves activitats d'aprenentatge amb els recursos tecnològics: utilització de tauletes digitals, xarxes socials i altres recursos del web 2.0, codis QR, realitat augmentada. ..


Bibliografía

DIM (2010). Formación TIC. DocumentosdimEDUtic. Recuperado el 26-4-2012 en https://sites.google.com/site/dimedutic/principales-problemas/formaciontic

EL PAIS (2012). España recupera en PISA el bajón de 2006, pero sigue a 12 puntos de la media de la OCDE. Recuperado el 26-4-2012 en http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/12/07/actualidad/1291676402_850215.html

EL PERIÓDICO. EXTREMADURA (2012) OCDE: España tiene una de las tasas más altas de abandono escolar. Recuperado el 26-4-2012 en http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/ocde-espana-tiene-una-de-las-tasas-mas-altas-de-abandono-escolar_635343.html

MARQUÈS, Pere (2012). Web de Tecnología Educativa. Recuperado el 26-4-2012 en http://peremarques.net/

MARQUÈS, Pere (2012). ¿Qué es el currículum bimodal?. En Blog Chispas TIC y Educación. Recuperado el 26-4-2012 en http://peremarques.blogspot.com.es/2011/09/que-es-el-curriculum-bimodal-i.html

MISHRA, Punya  y KOEHLER, Matthew (2006) Modelo TPACK. Recuperado el 26-4-2012 en   http://www.tpack.org/

MISHRA, Punya  y KOEHLER, Matthew (2006) Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record 108 (6), 1017-1054. Recuperado el 26-4--2012 en http://punya.educ.msu.edu/publications/journal_articles/mishra-koehler-tcr2006.pdf

OCDE (2009). PISA 2009 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Informe español. Recuperado el 26-4-2012 en http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/notas/2010/20101207-pisa2009-informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b806ea35a

RUTE-EDUTEC (2008). Declaración conjunta RUTE-EDUTEC ante nuevos titulos universitarios. Red Docente de Tecnología EducativaRecuperado el 26-4--2012 en http://redtecnologiaeducativa.ning.com/notes/Notes_Home

UNESCO (2008). Estándares de competencia en TIC para docentesRecuperado el 26-4-2012 en
http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php


En un proper article es completarà aquest full de ruta per a la integració de les TIC en Educació, ampliant alguns dels punts que s'han esmentat. Mentre, s’agrairan comentaris i suggeriments.2 comentaris:

 1. .-Un tècnic informàtic és imprescindible. Un mestre no pot mantenir els 60 ordinadors d'un centre, actualitzacions, reparacions, canvi de tinta, de tonner, etc, i a més a més fer les seves classes.
  .- Els alumnes tenen ordinadors i els professors ens hem de comprar i mantenir el nostre,no s'entenc massa.
  .-és necessari digitalitzar les nostres programacions, llistats d'assistència,necessitem programes que vinculin dades i ens facin mitges de les notes de cicle. Tot ens ho hem de fer nosaltres i el dia té les hores que té.
  .- Els blocs s'haurien de comptabilitzar com a publicacions, el manteniment i actualització constant, es fa fora d'horari.
  .- ....

  ResponElimina
 2. Els alumnes bons funcionen amb les TIC i sense elles.Tenen tots els requisits per fer anar les "màquines" cap als seus propis interessos. Passa ben al contrari amb la resta d'alumnes, els interessos dels quals no és precissament l'aprenentatge sino fer-ne un ús ludic.
  Portem tren anys de TIC al centre (amb tècnic de suport i formació docent)i el fracas escolar ha augmentat estrepitosament.

  ResponElimina