divendres, 13 de gener de 2017

Orientacions per a posar "la teva escola al dia"

PERFILANT UN NOU MODEL EDUCATIU

Orientacions elaborades a partir dels resultats de les investigacions i projectes del grup DIM-EDU i de la consideració de diversos estudis i dels plans d'innovació de múltiples institucions educatives innovadores de referència (VEURE  BIBLIOGRAFIA).

Si vols que el teu centre estigui a l'alçada dels temps, assegurat que aneu aplicant aquests 111 principis i recomanacions, que es presenten agrupats en 13 àmbits. Segur que faltaran alguns aspectes importants, i t'agrairé m'ho comuniquis, però tot i així espero que aquest model resulti una guia útil per orientar / completar la innovació en el vostre centre.- Actualitzar el currículum (PEC, PCC ...): currículum oficial adaptat (a l'entorn dels seus alumnes i d'acord amb les demandes de la societat actual) + altres coneixements, competències i valors / actituds / hàbits que es considerin necessaris (retallar i completar ).
- L'aprenentatge dels continguts curriculars (coneixement del món, competències instrumentals) s'utilitzarà a més per a promoure el desenvolupament integral dels estudiants: físic (salut, ecologia, benestar), cognitiu, comunicatiu, emocional i social (jo i els altres), espiritual i estètic, valors / actituds / acció
- S'inclourà la formació en valors, desenvolupament mental (tècniques d'estudi, metacognició, TBL rutines de pensament, pensament analític-crític i sintètic- creatiu, mètode científic ...), autoconeixement i intel·ligència emocional (gestió emocional, midfullness, autoregulació de la motivació / perseverança ...), habilitats comunicatives i socials (oratòria, resolució de conflictes, aprenentatge servei al barri), competència digital i STEAM (robòtica, impressió 3D, programació ...), emprenedoria ...
- Marc bimodal: diferenciar teoria i pràctica (competències) i prioritzar els aprenentatges clau / bàsics (currículum comú imprescindible que aprenguin tots els estudiants) del que es considera desitjable o opcional.
- Intel·ligències múltiples: considerar-les en el currículum i atendre al seu desenvolupament.
- Plurilingüisme incloent treballar alguns continguts en anglès o altres llengües (CLIL / AICLE, Content and Language Integrated Learning).

.. Finalitat de l'Educació: aconseguir per a cada estudiant el major desenvolupament integral possible, i proporcionar competències, sabers i valors que els permetin construir la seva identitat i elaborar i desenvolupar un projecte de vida satisfactori, com a ciutadans bons i útils compromesos per a una societat més justa i de major benestar.

ESTRUCTURACIÓ DEL CURRÍCULUM

- Considerar un currículum comú + continguts optatius
- Enfocament competencial (relacionar els continguts amb les competències a desenvolupar) i interdisciplinari (itineraris, projectes de treball ...)
Es pot estructurar per cursos o per cicles, i en tots dos casos fer-ho:
- Per àrees o per assignatures / matèries
- Per projectes + tallers sobre competències instrumentals (lectura, expressió oral, escriptura, ortografia, càlcul, elaborar apunts, tècniques d'estudi, presentació pública de treballs, plàstica ...) + sessions de desenvolupament personal i social (autoconeixement i gestió d'emocions, valors i espiritualitat, educació física ...).

- En qualsevol cas es presentarà una visió integrada (transdisciplinar) de la realitat.


METODOLOGIA /COM ENSENYAR

- Metodologies actives i aprenentatge profund. Enfront de la simple memorització d'abans, fomentar la curiositat (fer-se preguntes) i aprendre fent i relacionant  els nous sabers amb els anteriors i amb la interpretació del món mitjançant l'exercici del pensament analític-crític i sintètic-creatiu.
- Especial atenció a les competències instrumentals. Realitzar cada dia activitats que exigeixin llegir / documentar, aplicar coneixement i creativitat per a resoldre problemes i comunicar-se (escriure, exposar).
- Personalització (cada alumne segueix un itinerari cap al coneixement a partir de les seves circumstàncies):
- Considerar els estils perceptius (visual, oral ...), cognitius i d'aprenentatge dels estudiants. I les intel·ligències múltiples.
- Inclusivitat. Tractament de la diversitat (adaptacions. Reforços, suports ...) segons sabers previs, interessos i necessitats dels alumnes. Especial atenció als alumnes en risc de fracàs escolar i amb NEE.
- Diversificació / diferenciació: no cal que tots estudiïn el mateix, alhora, de la mateixa manera i amb la mateixa profunditat.
- Aplicar el currículum bimodal: desenvolupament competencial amb suport de memòries externes i assimilació de conceptes i esquemes clau.
- Connectar les experiències d'aprenentatge formal i informal (aprofitar i completar els sabers que ja tenen els alumnes). Aprofitar el potencial d'aprenentatge fora de l'escola.
- Combinar activitats individuals i en grup cooperatiu.
- Realitzar moltes activitats significatives (de la vida real de l'alumne, estris ...): explicacions i documentació, exercicis (pràctica, aplicació / transferència ...) i projectes cooperatius interdisciplinaris (ABP, jigsaw, assumeixen rols, elaboren productes, afronten reptes ...).
- Correccions públiques entre tots dels projectes i de moltes activitats es fa a classe (davant la pissarra digital).
- Incloure elements lúdics (gamificació) quan sigui possible.
- Aprenentatge servei entre iguals a l'aula (amb altres cursos i en l'entorn): alumnes tutors, assessors, secretaris, apadrinaments, grups interactius ... L'aula (i el centre) és una comunitat d'aprenentatge on tots s'ajuden per aprendre i els professors són mediadors que coordinen.
- Fomentar progressivament (primer amb suports, que es van retirant) l'autoaprenentatge (aprendre a aprendre ubic) i l'autonomia responsable en l'aprenentatge (elecció de temes i recursos, organització del temps, autoavaluació, contractes de treball ...) orientada a l'aprenentatge permanent (lifelong learning).

- No deures tradicionals. Sí activitats lúdico-educatives orientades al desenvolupament personal (pla lector de centre, art, esport ...) o quan hi ha una necessitat de reforç que pot ser recolzada des de casa.


AVALUACIÓ

- Avaluació bimodal: diferenciar les activitats i exàmens competencials (que es realitzaran amb suport de memòries externes, apunts ...) i l'assimilació / memorització de les qüestions teòriques clau.
- Avaluació formativa (per aprendre dels errors, 2a oportunitat, no compta només el resultat també el procés) i contínua (sense que suposi un permanent examen)

- Avaluació compartida: autoavaluació (rúbriques, test autocorregibles, solucionaris ...), coavaluació (exposicions públiques ...) i heteroavaluació (observacions, entrevistes, exàmens ...)


TUTORIA I ORIENTACIÓ

- Disposar d'un PAT
- Acció tutorial compartida entre tot l'equip docent amb l'objectiu de
- Conèixer bé els alumnes i ajudar-los en el seu autoconeixement, autoestima i autoconfiança (si puc i em comprometo, puc).
- Detecció precoç de dificultats i el seu tractament (suports, reforços ...). Evitar repeticions de curs.
- Buscar el màxim desenvolupament de cada alumne: potenciant els seus talents i reforçant els seus punts febles (no igualar-los en un mediocre punt mitjà)
- Motivar els alumnes. Confiar en el seu potencial per aprendre i millorar,,, amb perseverança, controlant la seva atenció, demanant ajuda. I saber de la importància de les expectatives de pares i professors
- Pla d'orientació personal (salut, benestar emocional, valors, conducta ...) i acadèmica, en col·laboració amb la família. Ajudar a que cada alumne perfili el seu projecte vital personal. I acompanyar-lo en el seu desenvolupament.
- Comptar amb el suport d'un orientador o assessor psicopedagògic

ALUMNES

- Són el centre de l'acció formativa. Se'ls prepara per tal que es vagin desenvolupant i coneixent el món, alhora que van perfilant el seu projecte personal vital (que dóna sentit al que aprèn).
- Aprenen quan es donen 3 condicions: poder aprendre (tenir clars els objectius, capacitat, informació), saber aprendre (tècniques, experiència) i voler fer-ho (només l'alumne pot decidir aprendre, ha de tenir motius)
- Creen, organitzen i fan servir dues memòries (interna i externa / auxiliar + PLE) mitjançant la connexió als sabers previs dels nous coneixements que consideren rellevants per al seu projecte personal i considerant la seva possible utilitat (per la comprensió del món, la seva aplicació ... )
- Porten un portafoli (paper o digital) amb una selecció dels seus treballs.
- Col·laboren democràticament en l'elaboració de normes i resolució de conflictes (consells, jutges ...)
- Estudien amb creixent autonomia (per ajustar automàticament l'aprenentatge) de forma individual i en grup cooperatiu (buscar informació, resoldre tasques, autoavaluar-se, reflexionar i fer metacognició ...)

- Ajuden als seus companys en els seus aprenentatges (aprenentatge servei a l'aula)

RECURSOS  - INSTRUMENTS TIC  I  INFRAESTRUCTURES (amb què, on…)

- Utilitzar múltiples i variats recursos (llibres, jocs, material experimental, material digital, exposicions de professors i alumnes ...) i considerar periòdicament la seva actualització.
- Exposar al web o a les parets de classe alguns treballs dels alumnes.
- Aprofitar múltiples espais d'aprenentatge / treball i obertura a l'entorn (aprenentatge ubic): a classe i la resta de l'escola, a casa, en els entorns físic (museus, visites, intercanvis amb altres països ...), mediàtic i virtual (webs , apps, MOOCs ...) ..
- Ús intensiu dels recursos TIC (en general, per al tractament de la diversitat ...) diferenciant els imprescindibles i els opcionals. Entre els imprescindibles:
- Bon ample de banda
- Les aules tenen sistema de PD i s'usa
- Hi ha una plataforma educativa, i s'usa
- Hi ha DD de suport a les aules i / o aules 1x1 i s'usen (quan convé els alumnes fan servir Smartphone per fer algunes activitats)
- S'usen llibres digitals i continguts digitals.
- Hi ha una plataforma de gestió del centre.
- El centre té un portal web, i també hi ha webs d'aula, webs o repositoris docents ...
- Hi ha un coordinador TIC
- Hi ha un pla de manteniment de les TIC (amb tècnic TIC o externalitzat).
- Hi ha normativa d'ús dels recursos TIC i protocols d'actuació en cas de situacions problemàtiques (robatoris, ciberassetjament ...)
- Hi ha un pla per a la progressiva adquisició i integració dels recursos TIC.
- Elements de robòtica, programació i impressió 3D.
- Els professors es mouen pel centre amb el seu DD.
- El DD dels alumnes no s'usa només com a llibre de text, també per buscar informació, fer treballs (de vegades amb documents compartits), comunicar-se ...
- Hi ha aules d'informàtica i seminaris (o espais de recursos tipus biblioteca) amb ordinadors on es realitzen algunes activitats.
- Hi ha espais polivalents espais aula / seminari modulables (envans mòbils ...) i les aules tenen mobiliari mòbil.
Hi ha laboratoris, aules de tecnologia, gimnàs i pistes esportives ...

- Flexibilitat en horaris, grups i espais de treball (incloent quan convé desdoblament de classes, co-docència i professors de suport ...)COMUNITAT / CONTEX físic (centre, barri, ciutat), ciberespai i món mediàtic

- Fer que participi en els processos d'aprenentatge; també és una comunitat d'aprenentatge, ofereix exemples / pautes de conducta i és font de molts aprenentatges informals

FAMÍLIA

- Dóna exemple i és el referent més sòlid dels estudiants.
- Comunicació amb les famílies per crear un clima de transparència i confiança
- Tradicional, correu electrònic, WhatsApp i altres xarxes ...
- Tutories amb pares (inicial, final i quan convingui)
- Reunions amb pares que convoquen els professors
- Col·laboració bidireccional escola-família perquè l'educació sigui una tasca conjunta.
- Realitzen un seguiment de les activitats i progressos i problemes dels seus fills
- Els pares van a les reunions, aporten informació i segueixen les orientacions rebudes
- Quan convé participen en classes (oficis, grups interactius ...)
- Hi ha comissions mixtes de pares i professors (de vegades amb alumnes) per organitzar activitats o solucionar conflictes.
- Col·laboracions institucionals: en el Consell escolar, hi ha pares vocals de la classe ...
- Col·laboren amb l'AMPA
- Es procura mantenir el potencial educatiu de l'escola també a casa.
- L'AMPA fa activitats extraescolars, reunions amb pares i amb la direcció ...

- Promoure una Escola de Pares

EL CENTRE / ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

- Tot el centre constitueix una comunitat d'aprenentatge (té una cultura, unes normes, dóna un exemple ...). Passa de ser centre d'ensenyament a centre d'aprenentatge. És un agent de canvi social on tots han d'aprendre.
- Disposar d'una autonomia suficient per adaptar-se al context (això implica responsabilitat)
- Disposar d'un pla d'innovació de centre (elaborat a partir d'una anàlisi de la situació inicial on s'identifiquen problemàtiques i millores a realitzar) on s'estableixen prioritats (per evitar dispersió) i cada any es fa una avaluació estratègica (que dóna lloc a ajustos)
- Hi ha un coordinador d'innovació.

- Implicar el PND perquè comprengui l'activitat formativa que es realitza i els objectius del centre.
PROFESSORAT: UN EQUIP

- Compromès.
- Competent (didàctica, TIC ...). S'atén al seu desenvolupament professional.
- Hi ha un pla de formació / aplicació / reflexió contínua (p.e. 20 h./año de formació "in situ") que considera les necessitats i peticions dels professors.
- Hi ha un pla d'acollida per als nous professors.
- Oferir un suport "just in time" quan un professor ho necessita.
- Fomentar la formació entre iguals entre els professors al centre: professors de referència, compartir recursos i bones experiències ...
- Informar els professors de jornades, cursos, revistes, xarxes docents ...
- Promoure contactes amb altres professors i centres: col·laborar en projectes d'investigació amb altres centres i universitats, participar en xarxes docents, assistir a jornades, escriure articles, fer visites a centres (per veure bons exemples) ...
- Rol mediador (prepara situacions d'aprenentatge) i assessor més que transmissor / avaluador d'informació.
- Planificador: fixa objectius i selecciona activitats i recursos
- Crea entorns d'aprenentatge ordenats (hi ha normes / control) estimulants i "segurs" en un ambient d'afecte i suport mutu.
- Motiva, desperta curiositat, interès ... Utilitza motivacions intrínseques (desig de saber, créixer l'alumne) i extrínseques.
- Gestiona i personalitza / diferencia les seqüències didàctiques d'activitats
- Orienta / assessora
- Investiga i reflexiona sobre la seva pràctica procurant innovar per millorar els aprenentatges.
- Col·labora en tasques de gestió del centre: tràmits administratius, control d'assistències ...), assumpció de comissions ...

- Treballa en equip: planifica coordinadament el PCC. Hi ha reunions periòdiques de coordinació i tutoria compartida.


DIRECCIÓ / EQUIP DIRECTIU

- Compromès
- Lideratge eficaç i integrador: transmet il·lusió / entusiasme, capta / potencia el talent i reconeix el treball de tots i cadascun dels professors, delega i confia en els altres, escolta i s'adapta / consensua, tendeix ponts, proporciona suports i mitjans , confiança i seguretat.
- Impulsa la innovació i l'estimula (sense imposar-la) amb compromís i cooperació, bona gestió, perseverança davant les dificultats i assoliment de millores.

- Separació de la Direcció Pedagògica i la Direcció Administrativa

ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

- Proporcionar normes i suports evitant una excessiva burocatització.
- Donar autonomia i realitzar un seguiment (visitar centres, donar suport, avaluar ...)


Si vols rebre més orientacions i obtenir suports gratuïts per a que el teu centre "es posi l dia", participa en el PROJECTE CENTRES INNOVADORS del grup DIM-EDU
AQUÍ tens tota la informació del què estem fent,
del què t'oferim (orientació, jornades, formació)
i del què has de fer per a que el teu centre s'integri al  PROJECTE

dimecres, 27 d’agost de 2014

I s'aprèn més, i les notes pugen... si apliques el curriculum bimodal

NOTA DE PREMSA. En 30 escoles i instituts els alumnes han après més i han millorat les seves notes treballant en el marc del currículum bimodal.  

Durant el curs 2013-14, 148 professors de 30 centres de primària i secundària han aplicat a les seves classes el currículum bimodal i han aconseguit notables millores en els aprenentatges del 80% dels seus estudiants i un augment significatiu en les seves qualificacions acadèmiques, amb la consegüent reducció del fracàs escolar.


Aquest impacte de millora és major en el cas dels alumnes que ja anaven bé o molt bé, però fins i tot en el 59% dels estudiants que solia suspendre amb notes entre 4 i 5 (i en el 34% dels suspensos amb notes entre 3 i 4) s'estimen increments del 20% en les seves qualificacions. Per tant hi ha una reducció apreciable del fracàs escolar.

En el cas dels estudiants que no solen treballar o amb notes inferiors a 3, l'aplicació del currículum bimodal només ofereix un lleu impacte de millora.


L'estudi <http://peremarques.net/dimcurri13recerca.htm>, dirigit pel Dr Pere Marquès, professor de la UAB, s'ha desenvolupat des de la Societat Catalana de Pedagogia i el  grup de recerca DIM (Didàctica, Innovació i Multimèdia).

Els resultats obtinguts són pràcticament idèntics als que va proporcionar la investigació DIM-Fundació Telefónica (2011-13), en la qual van participar també altres 150 professors de 30 centres d'Espanya i Llatinoamèrica, de manera que considerem provada l'eficàcia del sistema.

Altres dades significatives de la investigació són que més del 80% del professorat considera que amb el currículum bimodal els alumnes treballen més i de forma més autònoma, augmenta la seva motivació i participació, es facilita el treball col.laboratiu i el tractament de la diversitat ... i als alumnes els agrada. D'altra banda, més del 90% dels professors considera que facilita l'ensenyament, l'aprenentatge i l'assoliment dels objectius educatius, i ho pensa seguir aplicant el proper curs.
Inconvenients: segons un 78% dels professors, als alumnes els costa adaptar-se al nou sistema, i un 64% diu que exigeix ​​més feina al professor ... però consideren val la pena l'esforç pels resultats que s'obtenen.

Aplicar el currículum bimodal significa bàsicament (1) ensenyar l'alumnat a fer apunts i autoritzar-ne l'ús (de vegades també Internet) en totes les activitats pràctiques que realitzen, i (2) que cada alumne elabori un glossari amb els conceptes i dades de la assignatura que el professor indiqui que és imprescindible que memoritzin, fent molts exercicis d'aplicació amb ells durant el curs.

Tauletes a l'aula: una impressionant llista d'avantatges... si les utilitzem bé

NOTA DE PREMSA. Han vingut per a quedar-se ... les tauletes digitals, ben utilitzades, milloren: competències, coneixements i autonomia.

Durant el curs 2013-14, més de 300 professors de 39 centres de primària i secundària han utilitzat les tauletes digitals en les seves classes, i en més del 90% dels casos s'han aconseguit millores en els aprenentatges dels estudiants i es constata que milloren la comprensió dels temes, s'afavoreix la seva creativitat, treballen amb més motivació i de manera més autònoma i aconsegueixen un alt desenvolupament de les seves competències digitals.


L'informe de la investigació <http://peremarques.net/tabletasportada.htm> complementa aquestes dades amb una impressionant llista d'avantatges que els professors han destacat en utilitzar les tabletes en tots els nivells educatius; en Educació Especial gairebé permeten aconseguir miracles. A més, en un 71% dels casos estimen també una millora en el rendiment acadèmic (les notes) dels estudiants en general.

En estudi han participat uns 6.000 alumnes ha abastat les etapes d'Infantil, Primària, ESO, Batxillerat / FP i Educació Especial, i s'ha desenvolupat des del grup de recerca DIM (Didàctica, Innovació i Multimèdia) dirigit pel Dr Pere Marquès, professor de la UAB. 

Altres dades significatives de la investigació són que al 94% dels estudiants els agrada treballar amb els dispositius digitals i el 80% creu que així aprenen més. D'altra banda, el 92% dels professors considera que facilita l'ensenyament, l'aprenentatge i l'assoliment dels objectius educatius, i el 98% les pensa seguir utilitzant el pròxim curs.

Finalment destacarem alguns inconvenients que han manifestat els professors: al 88% dels docents els ha faltat temps per buscar i crear recursos per a alumnes i preparar les classes amb les tauletes, i el 78% també indica que necessitaria una major formació en ús didàctic de aquests dispositius. Aspectes que cal tenir en compte, ja que els avantatges que ofereixen les tauletes en els processos d'ensenyament i aprenentatge no s'obtenen pel simple fet de tenir-les i utilitzar-les, sinó que depenen de l'adequació i potencial didàctic de les activitats que realitzen els estudiants i els professors amb elles.

I aquí, a TÉCNICAS DIDÀCTICAS CON TIC, <http://peremarques.net/didacticacontic.htm>, es poden trobar orientacions per a treure el màxim profit educatiu d'aquests dispositius digitals

diumenge, 17 d’agost de 2014

Com ensenyar a l'Era Internet? Com aprendre?

Bases per al nou paradigma formatiu  de l'Era InternetVeure AQUÍ el nou document de síntesi (versió-4).

Agrairé opinions personals i suggeriments per a millorar aquesta proposta.

Gràcies.
Pere Marquès

Què ensenyar a l'Era Internet?

Perfils per al nou paradigma educatiu que requereix l'Era Internet.Veure AQUÍ el nou document de síntesi (versió-4).

Agrairé opinions personals i suggeriments per a millorar aquesta proposta.

Gràcies.
Pere Marquès

dimecres, 21 de maig de 2014

Nous paradigmes a l'Educació 1/2: perfilant el nou paradigma formatiu (versió-2)

L'omnipresència d'Internet (que suposa un món paral.lel, el ciberespai) i dels dispositius digitals mòbils ha empoderat als ciutadans (que evolucionen cap a iPersons) i situen la nostra globalitzada i canviant societat en un nou paradigma cultural.

Aquesta nova cultura genera molts canvis, i exigeix​​-entre altres coses-una nova concreció del perfil desitjable per a les persones que han de viure en aquesta nova societat (un canvi substantiu dels objectius educatius, un nou paradigma educatiu) i també una nova concreció de la manera de gestionar la formació en aquest nou escenari (tenim altres objectius educatius, nous recursos formatius que permeten un aprenentatge ubic, un nou perfil dels estudiants, el professor no és l'única font d'informació ... és necessari un nou paradigma formatiu).

Perfilem aquí els aspectes clau d'aquest nou paradigma formatiu que requereix la nostra societat, que presenta un fort caràcter disruptiu respecte del paradigma anterior, i diferenciem els aspectes que entenem essencials / imprescindibles d'aquells altres que resulten desitjables però que es poden anar assumint progressivament pels centres docents.

ASPECTES ESSENCIALS
ASPECTES OPCIONALS (però desitjables)
CURRICULUM BIMODAL
- Aplicar un curriculum bimodal: que dóna tractament metodològic i avaluatiu diferent al saber i al saber fer/competències
- Organització curricular per projectes integradors de coneixements i competències (enlloc de l’actual organització per continguts)
- Continguts: A-obligatoris i B-opcionals segons interessos dels alumnes.
.- Alguna assignatura en llengua estrangera (CLIL/AICLE)

.
RECURSOS, ESPAIS, AGRUPAMENTS, TEMPS
- Usar tot tipus de recursos didàctics i d’entorns (classe i altres espais del centre; plataforma educativa; família/casa; entorn físic -ciutat...- i ciberespai –webs, MOOCs...-) al servei de l’aprenentatge formal i informal (educació expandida, en tot lloc i moment).
- Ús intensiu de les TIC (pissarra digital, tauletes, plataforma educativa...) com a suport didàctic i estri indispensable per a desenvolupar la competència digital de l’alumnat. Veure full de ruta per a les infraestructures necessàries.
- Agrupaments flexibles de l’alumnat (segons assignatures, projectes, temes...)
- Flexibilització dels horaris quan calgui (flipped classroom, sessions dobles, visites...)
- Equilibri entre màxima inclusivitat i gestió eficaç i eficient de la formació (considerant que la inclusivitat exigeix més recursos i que per algunes activitats convé organitzar grups homogenis)
ACTIVITATS D’APRENENTATGE
- S’aprèn fent, amb constància i a partir dels errors: fer MOLTES activitats (individuals i en grup col.laboratiu) que exigeixin observar i investigar, cerca i aplicació de coneixements, raonament crític, creativitat: exercicis, problemes, projectes (PBL), webquest....  
- Construcció progressiva de la “memòria externa” personal (apunts personals que amplien el seu coneixement i ajuden a estructurar e interrelacionar )
- Realització intensiva d’activitats “autèntiques” (relacionades amb la vida real, sobre l’actualitat, d’interès  de l’alumnat, amb components lúdics...)
- Facilitar a l’alumnat sistemes d’autoformació (tutorials, fitxes autocorrectives...)
APRENENTATGE-SERVEI A L’AULA
- Seguint les orientacions del professor els alumnes fan: correcció entre iguals, tasques de tutor per a ajudar altres companys, presentar temes a tota la classe, crear material didàctic (tutorials, preguntes...)
- Els alumnes adopten el rol d’assessors TIC, secretaris del professor, jutges en els conflictes de classe...
AVALUACIÓ
- Inicial (per a tractar mancances formatives i conèixer fortaleses), contínua/formativa (seguiment/orientar), final/sumativa
- Facilitar a l’alumnat sistemes d’autoavaluació  i seguiment dels seus aprenentatges (cartilles de competències...)
TUTORIA. SI VOLS, POTS
- Prioritzar conèixer a cada alumne (sabers, estil d’aprenentatge, talents, febleses, interessos...), la detecció precoç de dificultats i el seu tractament (reforços, suport psicopedagògic…)
- Assegurar l’autoconeixement, autoestima, tècniques d’estudi  i autoconfiança a cada  alumne (per tal que accepti reptes i perseveri).
Ampli contacte i col.laboració amb la família
- Orientació continuada a cada alumne en el seu desenvolupament personal i acadèmic.

AUTONOMIA DISCENT. APRENDRE A APRENDRE
- Els alumnes desenvolupen iniciativa i competència per cercar informació amb la que realitzar les activitats d’aprenentatge i complementar els seus aprenentatges (aprenentatge ubicu)
- Els alumnes tenen marge d’autonomia per a planificar els seus aprenentatges (programa personal de treball, selecció d’itineraris, activitats i recursos...) segons coneixements previs, ritmes, interessos...
ROL DOCENT
- Planificar, seleccionar/crear recursos, motivar y personalitzar (segons característiques i necessitats de cada alumne) y gestionar el desenvolupament curricular (activitats, grups col.laboratius, seguiment, avaluació, orientació...)en un clima de confiança i ordre tenint en compte i aprofitant la diversitat de l’alumnat.
- Coordinació amb la resta de l’equip docent en el marc d’un projecte curricular de centre.
- Investigar a l’aula, innovar (activitats, recursos, metodologies...), aprendre dels alumnes i amb els alumnes.

I TOT AIXÒ TENINT EN COMPTE:
- Els principis bàsics de la Pedagogia i la Psicologia (general i de l’aprenentatge) i molt especialment  les aportacions de les teories sobre l’aprenentatge (conductisme, cognitivisme, Bruner, Ausubel, Piaget, Vigotsky,…)
- La teoria sobre les intel.ligències múltiples i els talents
- La teoria sobre la inteligència emocional
- Les recents aportacions de la Neurociència, el conectivisme...

Aquesta nova versió del document ha comptat amb aportacions de Paola Dellepiane, Salomón Rivero, Déborah Martín, Javier Vizuete, Ernesto Martín. Gràcies.

Veure també la proposta de nou paradigma educatiu, que concreta el perfil que podem considerar desitjable per als ciutadans del nostre temps.
Agrairé comentaris i suggeriments per a millorar aquesta proposta.

dimarts, 20 de maig de 2014

Nous paradigmes a l'Educació 2/2: perfilant el nou paradigma educatiu (versió-2)

L'omnipresència d'Internet i dels dispositius digitals mòbils ha situat la nostra societat en un nou paradigma cultural . Aquesta nova cultura genera molts canvis, i exigeix ​​- entre altres coses- una nova concreció del perfil desitjable per a les persones que han de viure y adaptar-se a aquesta nova societat tecnològica i en canvi continu, exigeix un canvi substantiu dels objectius educatius, un nou paradigma educatiu.

L'Educació és un procés personal , però orientat per les famílies , l'escola i la societat en un marc educatiu que ha d'assegurar la transmissió cultural ( idees, visions del món, llenguatge, normes, valors, Instruments... ), facilitar a cada persona el màxim desenvolupament integral de les seves facultats i preparar perquè dissenyi el seu projecte vital i es realitzi en la societat com a persona bona, feliç i útil (amb capacitat d'adaptació i actuació).

Perfilem aquí els aspectes clau d'aquest nou paradigma educatiu que requereix la nostra societat, molts dels quals són els que ja es consideraven abans, però que ara es veuen complementats per altres de nous i molt importants (aprendre a aprendre , compeqtència digital ... ) . En la mesura del possible els agrupem voltant de les 8 competènciesbàsiques que considera el nostre sistema educatiui els “4 pilars de l’educació” de J. Delors.

ASPECTES ESSENCIALS
APRENDRE A SER
Desenvolupament intel.lectual: observació, conceptualització, judici crític, reflexió, raonament científic (formular i comprovar hipòtesis), investigar, planificar i mètode, deduir / induir, anàlisi / síntesi, imaginació i creativitat, capacitat de memorització...
COMPETÈNCIA EN APRENDRE A APRENDRE: aprenentatge autònom, continu i ubicu (saber trobar la informació necessària quan es requereixi), seleccionar documents amb un objectiu, llegir (textos i multimèdia) per comprendre i interpretar, tenir criteri propi i argumentar les opinions, plantejar-se preguntes i diferents respostes, aprendre dels altres, organitzar els continguts de la memòria i la “memòria auxiliar” (apunts, PLE),...
Autoconeixement. Competència / intel.ligència emocional (coneixement i regulació de les emocions), autoestima i força de voluntat (automotivació, esforç, perseverança, afany de millora, superar frustracions ...)
COMPETÈNCIA EN AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL: Identificar i assolir objectius, autoconfiança, innovació i emprenedoria, administració dels diners i altres bens, demorar la necessitat de satisfacció immediata, aprendre dels errors, triar amb criteri avaluant els riscos...
Desenvolupament físic, persones sanes (exercici, hàbits i alimentació sana...)
Maduració moral / espiritual (l'opció de la fe religiosa) i construcció d'un sistema de valors: vida humana, moral natural, igualtat i respecte (persones, gènere, ideologies, cultures ...), pau i diàleg, llibertat i responsabilitat, justícia i solidaritat / compromís / voluntat de servei, educació i democràcia, drets humans, treball ben fet ...
APRENDRE A CONVIURE
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA: Identificar valors de la realitat històrica i social, coneixements d’economia i legislació, sociabilitat i respecte, cooperació i col.laboració en el treball grupal amb persones diverses, empatia, acceptar i fer crítiques de manera constructiva, resolució de conflictes amb el diàleg, participació ciutadana(amb compromís i responsabilitat) ...
APRENDRE A FER
COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA: llegir i escriure, exposició oral, explicar, descriure, expressar les pròpies idees, adaptar la comunicació al context, escoltar, capacitat de diàleg i debat respectant torns, argumentar, considerar punts de vista diferents ...
Competència en idiomes estrangers: quan de menys un bon anglès (a més de les llengües pròpies de l'àmbit cultural)
COMPETÈNCIA CULTURAL I ARTÍSTICA: sensibilitat estètica, accedir a l'art ia la cultura amb sensibilitat, valorar críticament les manifestacions artístiques, identificació amb la cultura pròpia i respecte a les altres ...
COMPETÈNCIA EN CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC: diferenciar el coneixement científic d'altres que no ho són, identificar problemes rellevants de l'entorn (tenir cura delplaneta...), atenció a la salut ...
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA: utilitzar els números / símbols i les seves operacions, analitzar, interpretar, valorar i elaborar informacions amb instruments matemàtics, resoldre problemes ....
COMPETÈNCIA DIGITAL (Tractament de la informació i món digital). Ús segur, crític i intel.ligent, habitual i ponderat  de les TIC quan aporten valor afegit (i-Person)Veure per exemple la recent proposta per a ESO de la Generalitat de Catalunya < http://es.slideshare.net/peremarques/competncies-bsiques-de-lmbit-digital-a-la-eso >. Veure proposta per a primària < http://es.slideshare.net/peremarques/competncia-28050803>.
APRENDRE A CONÈIXER
Coneixements teòrics i competències específiques de les diferents matèries o assignatures. No els sintetitzem aquí, són els que s'imparteixen en els plans d'estudis, i solen estar molt obsolets. És ja una necessitat URGENT fer una revisió i actualització d'aquests continguts curriculars.

Aquesta nova versió del document ha comptat amb aportacions de Jorge Miralles, Núria Valls i José Sáez. Gràcies.

Veure també: perfilant el nou paradigma formatiu.


 Agrairé comentaris i propostes de millora.