dimarts, 20 de maig de 2014

Nous paradigmes a l'Educació 2/2: perfilant el nou paradigma educatiu (versió-2)

L'omnipresència d'Internet i dels dispositius digitals mòbils ha situat la nostra societat en un nou paradigma cultural . Aquesta nova cultura genera molts canvis, i exigeix ​​- entre altres coses- una nova concreció del perfil desitjable per a les persones que han de viure y adaptar-se a aquesta nova societat tecnològica i en canvi continu, exigeix un canvi substantiu dels objectius educatius, un nou paradigma educatiu.

L'Educació és un procés personal , però orientat per les famílies , l'escola i la societat en un marc educatiu que ha d'assegurar la transmissió cultural ( idees, visions del món, llenguatge, normes, valors, Instruments... ), facilitar a cada persona el màxim desenvolupament integral de les seves facultats i preparar perquè dissenyi el seu projecte vital i es realitzi en la societat com a persona bona, feliç i útil (amb capacitat d'adaptació i actuació).

Perfilem aquí els aspectes clau d'aquest nou paradigma educatiu que requereix la nostra societat, molts dels quals són els que ja es consideraven abans, però que ara es veuen complementats per altres de nous i molt importants (aprendre a aprendre , compeqtència digital ... ) . En la mesura del possible els agrupem voltant de les 8 competènciesbàsiques que considera el nostre sistema educatiui els “4 pilars de l’educació” de J. Delors.

ASPECTES ESSENCIALS
APRENDRE A SER
Desenvolupament intel.lectual: observació, conceptualització, judici crític, reflexió, raonament científic (formular i comprovar hipòtesis), investigar, planificar i mètode, deduir / induir, anàlisi / síntesi, imaginació i creativitat, capacitat de memorització...
COMPETÈNCIA EN APRENDRE A APRENDRE: aprenentatge autònom, continu i ubicu (saber trobar la informació necessària quan es requereixi), seleccionar documents amb un objectiu, llegir (textos i multimèdia) per comprendre i interpretar, tenir criteri propi i argumentar les opinions, plantejar-se preguntes i diferents respostes, aprendre dels altres, organitzar els continguts de la memòria i la “memòria auxiliar” (apunts, PLE),...
Autoconeixement. Competència / intel.ligència emocional (coneixement i regulació de les emocions), autoestima i força de voluntat (automotivació, esforç, perseverança, afany de millora, superar frustracions ...)
COMPETÈNCIA EN AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL: Identificar i assolir objectius, autoconfiança, innovació i emprenedoria, administració dels diners i altres bens, demorar la necessitat de satisfacció immediata, aprendre dels errors, triar amb criteri avaluant els riscos...
Desenvolupament físic, persones sanes (exercici, hàbits i alimentació sana...)
Maduració moral / espiritual (l'opció de la fe religiosa) i construcció d'un sistema de valors: vida humana, moral natural, igualtat i respecte (persones, gènere, ideologies, cultures ...), pau i diàleg, llibertat i responsabilitat, justícia i solidaritat / compromís / voluntat de servei, educació i democràcia, drets humans, treball ben fet ...
APRENDRE A CONVIURE
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA: Identificar valors de la realitat històrica i social, coneixements d’economia i legislació, sociabilitat i respecte, cooperació i col.laboració en el treball grupal amb persones diverses, empatia, acceptar i fer crítiques de manera constructiva, resolució de conflictes amb el diàleg, participació ciutadana(amb compromís i responsabilitat) ...
APRENDRE A FER
COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA: llegir i escriure, exposició oral, explicar, descriure, expressar les pròpies idees, adaptar la comunicació al context, escoltar, capacitat de diàleg i debat respectant torns, argumentar, considerar punts de vista diferents ...
Competència en idiomes estrangers: quan de menys un bon anglès (a més de les llengües pròpies de l'àmbit cultural)
COMPETÈNCIA CULTURAL I ARTÍSTICA: sensibilitat estètica, accedir a l'art ia la cultura amb sensibilitat, valorar críticament les manifestacions artístiques, identificació amb la cultura pròpia i respecte a les altres ...
COMPETÈNCIA EN CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC: diferenciar el coneixement científic d'altres que no ho són, identificar problemes rellevants de l'entorn (tenir cura delplaneta...), atenció a la salut ...
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA: utilitzar els números / símbols i les seves operacions, analitzar, interpretar, valorar i elaborar informacions amb instruments matemàtics, resoldre problemes ....
COMPETÈNCIA DIGITAL (Tractament de la informació i món digital). Ús segur, crític i intel.ligent, habitual i ponderat  de les TIC quan aporten valor afegit (i-Person)Veure per exemple la recent proposta per a ESO de la Generalitat de Catalunya < http://es.slideshare.net/peremarques/competncies-bsiques-de-lmbit-digital-a-la-eso >. Veure proposta per a primària < http://es.slideshare.net/peremarques/competncia-28050803>.
APRENDRE A CONÈIXER
Coneixements teòrics i competències específiques de les diferents matèries o assignatures. No els sintetitzem aquí, són els que s'imparteixen en els plans d'estudis, i solen estar molt obsolets. És ja una necessitat URGENT fer una revisió i actualització d'aquests continguts curriculars.

Aquesta nova versió del document ha comptat amb aportacions de Jorge Miralles, Núria Valls i José Sáez. Gràcies.

Veure també: perfilant el nou paradigma formatiu.


 Agrairé comentaris i propostes de millora.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada